Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
9 กันยายน 2562  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
9 กันยายน 2562  7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
9 กันยายน 2562  8.1. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
9 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
9 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6 Assumption College Lampang  
9 กันยายน 2562  ประสานงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของ สถานที่ , นักเรียน Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่1 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
10 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562   Assumption College Lampang  
10 กันยายน 2562  การแข่งขันทักษะ สาระเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (สพม. ลำปางเขต1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
12 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
12 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 8.1. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang  
13 กันยายน 2562  ประสานงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของ สถานที่ , นักเรียน Assumption College Lampang  
16 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
16 กันยายน 2562  การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  
16 กันยายน 2562  ดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
16 กันยายน 2562  อบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
16 กันยายน 2562  อบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ให้ความรู้ วางแผน และเลือกแบบฝึก Assumption College Lampang  
16 กันยายน 2562  การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
19 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
19 กันยายน 2562  ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Assumption College Lampang  
20 กันยายน 2562  ประชุมครู CEP Assumption College Lampang  
20 กันยายน 2562  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน Assumption College Lampang  
23 กันยายน 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
23 กันยายน 2562  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดทำเกียรติบัตร และเบิกของรางวัล Assumption College Lampang  
23 กันยายน 2562  ส่งใบสมัครทางไปรณีย์ Assumption College Lampang  
23 กันยายน 2562  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
23 กันยายน 2562  กำกับติดตาม สอบถาม ให้คำแนะนำ นักเรียนตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ (ครูพลศึกษา) Assumption College Lampang  
23 กันยายน 2562  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
23 กันยายน 2562  กำกับติดตาม สอบถาม ให้คำแนะนำ นักเรียนตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ (ครูพลศึกษา) Assumption College Lampang  
24 กันยายน 2562  ติดต่อเรื่องการเดินทางที่ฝ่ายยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปสอบแข่งขันที่เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)  
24 กันยายน 2562  มหาวิทยาราชภัฎลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
25 กันยายน 2562  พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้เด็กนักเรียน Assumption College Lampang  
26 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
26 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
27 กันยายน 2562  6.14 กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ Assumption College Lampang  
27 กันยายน 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
27 กันยายน 2562  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน Assumption College Lampang  
27 กันยายน 2562  ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
27 กันยายน 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 1 Assumption College Lampang  
27 กันยายน 2562  มอบเกียรติบัตร และของรางวัล หน้าแถวให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม Assumption College Lampang  
27 กันยายน 2562  ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
28 กันยายน 2562  6.1.10 กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีนสำหรับมัธยมภายในประเทศ Assumption College Lampang  
30 กันยายน 2562  สิ้นสุด 6.1.10 กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีนสำหรับมัธยมภายในประเทศ Assumption College Lampang  
30 กันยายน 2562  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA Assumption College Lampang  
30 กันยายน 2562  ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA Assumption College Lampang  
30 กันยายน 2562  สิ้นสุด ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA Assumption College Lampang  
30 กันยายน 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
30 กันยายน 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 Assumption College Lampang  
30 กันยายน 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
30 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของโครงการ ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
1 ตุลาคม 2562  6.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (วันตรุษจีน) Assumption College Lampang  
1 ตุลาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 Assumption College Lampang  
2 ตุลาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 Assumption College Lampang  
4 ตุลาคม 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 Assumption College Lampang  
5 ตุลาคม 2562  6.2 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Assumption College Lampang  
5 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 Assumption College Lampang  
6 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 Assumption College Lampang  
7 ตุลาคม 2562  การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง Assumption College Lampang  
7 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 Assumption College Lampang  
7 ตุลาคม 2562  ค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L October Camp Assumption College Lampang  
7 ตุลาคม 2562  ค่ายพัฒนาภาษาช่วงปิดเทอม Y2L October Camp Assumption College Lampang  
7 ตุลาคม 2562  สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Assumption College Lampang  
8 ตุลาคม 2562  การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง Assumption College Lampang  
8 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 Assumption College Lampang  
9 ตุลาคม 2562  6.2 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Assumption College Lampang  
9 ตุลาคม 2562  6.7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนประถม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
9 ตุลาคม 2562  ฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง Assumption College Lampang  
9 ตุลาคม 2562  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 Assumption College Lampang  
10 ตุลาคม 2562  การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง Assumption College Lampang  
11 ตุลาคม 2562  การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง Assumption College Lampang  
11 ตุลาคม 2562   แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA Assumption College Lampang  
12 ตุลาคม 2562  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ บ้านแม่หมีใน  
18 ตุลาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
18 ตุลาคม 2562  สัปดาห์สิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang  
21 ตุลาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Assumption College Lampang  
21 ตุลาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Assumption College Lampang  
24 ตุลาคม 2562  6.7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนประถม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20