Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
6 สิงหาคม 2562  สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
6 สิงหาคม 2562  สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน Assumption College Lampang  
6 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
7 สิงหาคม 2562  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test Assumption College Lampang  
7 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
8 สิงหาคม 2562  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test Assumption College Lampang  
8 สิงหาคม 2562  สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
8 สิงหาคม 2562  สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน Assumption College Lampang  
8 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
9 สิงหาคม 2562  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test Assumption College Lampang  
9 สิงหาคม 2562  การประชุมพัฒนาบุคลากรในเครือด้วยระบบ VDO Conference Assumption College Lampang  
9 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
12 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
13 สิงหาคม 2562  6.8 กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR Assumption College Lampang  
13 สิงหาคม 2562  กิจกรรมสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ CEFR Assumption College Lampang  
13 สิงหาคม 2562  ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)  
13 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
13 สิงหาคม 2562  ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / นำเสนออนุมัติโครงการ Assumption College Lampang  
13 สิงหาคม 2562  ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนออนุมัติโครงการ Assumption College Lampang  
14 สิงหาคม 2562  6.8 กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR Assumption College Lampang  
14 สิงหาคม 2562  กิจกรรมสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ CEFR Assumption College Lampang  
14 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
15 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
16 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี หอศิลป์ มิวเซียม อ.เมือง จ.ลำปาง  
16 สิงหาคม 2562  6.3กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL Assumption College Lampang  
16 สิงหาคม 2562  ร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 Assumption College Lampang  
16 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
16 สิงหาคม 2562  ร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าแม่พระ)  
17 สิงหาคม 2562  แข่งขัน "แม้กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 Assumption College Lampang  
17 สิงหาคม 2562  แข่งขัน "แม้กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก  
18 สิงหาคม 2562  การแข่งขันทางวิชาการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 Assumption College Lampang  
18 สิงหาคม 2562  แข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 Assumption College Lampang  
18 สิงหาคม 2562  แข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.พิษณุโลก  
19 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
19 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 Assumption College Lampang  
19 สิงหาคม 2562  กิจกรรมส่งเสริมการออม Assumption College Lampang  
19 สิงหาคม 2562   Assumption College Lampang  
19 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
20 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
20 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 Assumption College Lampang  
20 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
21 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
22 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
22 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 Assumption College Lampang  
22 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
23 สิงหาคม 2562  การแข่งขันตอบปัญหาธนาคารแห่งประเทศไทย Assumption College Lampang  
23 สิงหาคม 2562  การแข่งขันตอบปัญหาธนาคารแห่งประเทศไทย อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง และห้องพักครู)  
23 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5 Assumption College Lampang  
23 สิงหาคม 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล Assumption College Lampang  
24 สิงหาคม 2562  การแข่งขันมารยาทไทยช่วงชัั้นที่ 1-4 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร  
24 สิงหาคม 2562  กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
24 สิงหาคม 2562  การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง Assumption College Lampang  
24 สิงหาคม 2562  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มโรงเรียนเอกชน Assumption College Lampang  
26 สิงหาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทสการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
26 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่า อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
26 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
26 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2 หมูู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  
26 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 อินทราเซรามิค อ.เมือง จ.ลำปาง  
26 สิงหาคม 2562  การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ Assumption College Lampang  
26 สิงหาคม 2562  ครูพลศึกษา ประสานงานกับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ นัดหมาย ทำความเข้าใจ ตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ Assumption College Lampang  
26 สิงหาคม 2562  ครูพลศึกษา ประสานงานกับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ นัดหมาย ทำความเข้าใจ ตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ Assumption College Lampang  
27 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่า อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
27 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
27 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.1 - 3 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนสองพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
27 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.4 - 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  
27 สิงหาคม 2562  6.4โครงการสิทธิมนุษยชน Assumption College Lampang  
27 สิงหาคม 2562  ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.3 Assumption College Lampang  
27 สิงหาคม 2562  ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.4 - ม.3 Assumption College Lampang  
28 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6 Assumption College Lampang  
28 สิงหาคม 2562  กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan University of Finance And Economics Assumption College Lampang  
29 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่า อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  
29 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
29 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1 Assumption College Lampang  
29 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2 Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  7. กำกับ ติดตามและนิเทสการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  กิจกรรม CMU OPEN HOUSE Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  กิจกรรม CMU OPEN HOUSE Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด ึ7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรม Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3 Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  a1 Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ Assumption College Lampang  
30 สิงหาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ Assumption College Lampang  
31 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang  
31 สิงหาคม 2562  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ Assumption College Lampang  
31 สิงหาคม 2562  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง  
2 กันยายน 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 Assumption College Lampang  
2 กันยายน 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
2 กันยายน 2562  ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Assumption College Lampang  
2 กันยายน 2562  ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ (ครูพลศึกษา) Assumption College Lampang  
3 กันยายน 2562  ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Assumption College Lampang  
4 กันยายน 2562  ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Assumption College Lampang  
5 กันยายน 2562   Assumption College Lampang  
5 กันยายน 2562  ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Assumption College Lampang  
5 กันยายน 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
6 กันยายน 2562  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน Assumption College Lampang  
6 กันยายน 2562  ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Assumption College Lampang  
7 กันยายน 2562  การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับชาติ Assumption College Lampang  
7 กันยายน 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) อาคารเซนต์ฟิลิป  
8 กันยายน 2562  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20