Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
0 00 543  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
0 00 543  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
0 00 543  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ Assumption College Lampang  
0 00 543  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ Assumption College Lampang  
0 00 543  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ 4.1.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุด 4.1.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย 4.1.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย 4.1.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ 4.1.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ 4.1.6การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.7 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 4.2วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Assumption College Lampang  
0 00 543  สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ 4.1.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุด 4.1.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย 4.1.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย 4.1.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ 4.1.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ 4.1.6การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.7 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 4.2วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Assumption College Lampang  
0 00 543  6.8ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆเช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang  
0 00 543  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
0 00 543  6.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์ ระดับ ประถมต้น ป.1-3 Assumption College Lampang  
0 00 543  7.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมระดับประถมศึกษาปี่ท 1-3 Assumption College Lampang  
0 00 543  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) Assumption College Lampang  
0 00 543  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test Assumption College Lampang  
0 00 543  กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
0 00 543  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (วันตรุษจีน) Assumption College Lampang  
0 00 543  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Assumption College Lampang  
0 00 543  กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับประถม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
0 00 543  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาภายในประเทศ Assumption College Lampang  
0 00 543  กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang  
0 00 543  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
0 00 543  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
0 00 543  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
0 00 543  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
0 00 543  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
0 00 543  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
0 00 543  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
0 00 543  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
0 00 543  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
0 00 543  ุ6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) Assumption College Lampang  
0 00 543  6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) Assumption College Lampang  
0 00 543  6.2 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน (English Speaking Test) Assumption College Lampang  
0 00 543  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (กิจกรรมวันตรุษจีน) Assumption College Lampang  
0 00 543  6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) Assumption College Lampang  
0 00 543  6.2 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน (English Speaking Test) Assumption College Lampang  
0 00 543  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (กิจกรรมวันตรุษจีน) Assumption College Lampang  
0 00 543  ุ6.4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนมัธยมศึกษา Assumption College Lampang  
0 00 543  6.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนประถม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
0 00 543  6.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang  
0 00 543  6.7 กิจกรรมค่ายศิลปะวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาภายในประเทศ Assumption College Lampang  
0 00 543  6.8 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang  
0 00 543  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1 Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2560  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 พฤษภาคม 2561  6.1 กิจกรรม Morning Program Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2561  6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2561  6.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม English/Chinese On Air (P) Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program (P) Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2561  จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรม Morning Program (P) Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2561  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (P) Assumption College Lampang  
16 พฤษภาคม 2561  จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรม English/Chinese On Air(P) Assumption College Lampang  
12 มิถุนายน 2561  2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล Assumption College Lampang  
6 พฤศจิกายน 2561  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ Assumption College Lampang  
1 มกราคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
1 มกราคม 2562  ขั้นวางแผน Assumption College Lampang  
2 มกราคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ อบรมนักเรียนเรื่อง ปฎิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR Assumption College Lampang  
31 มกราคม 2562  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang  
1 กุมภาพันธ์ 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ Assumption College Lampang  
1 กุมภาพันธ์ 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Assumption College Lampang  
1 กุมภาพันธ์ 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการรักเป็น ปลอดภัย Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ข้้้้้้้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562   Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล สรุปสภำพปัจจุบันของกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  3. กำหนดคุณภำพที่คำดหวัง และเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนประจำปี Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบกำร ฯลฯ) ที่สอดคล้องตำมหน้ำที่หลัก Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562   Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562   Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562   Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562   Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562   Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Assumption College Lampang  
1 มีนาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Assumption College Lampang  
16 มีนาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20