Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
4 มกราคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี ห้องวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย
4 มกราคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ ฝ่ายปฐมวัย
29 มกราคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี ห้องวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย
17 กุมภาพันธ์ 2564  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ฝ่ายปฐมวัย
1 มีนาคม 2564  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย ฝ่ายปฐมวัย
16 มีนาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงาน ฝ่ายปฐมวัย
18 มีนาคม 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน ห้องวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงาน ฝ่ายปฐมวัย
31 มีนาคม 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน ห้องวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย ฝ่ายปฐมวัย
2 เมษายน 2564  5. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ฝ่ายปฐมวัย
6 พฤษภาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
12 พฤษภาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย)
13 พฤษภาคม 2564  จัดทำเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
13 พฤษภาคม 2564  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
14 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายปฐมวัย
17 พฤษภาคม 2564  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564 ฝ่ายปฐมวัย
17 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ฝ่ายปฐมวัย
25 พฤษภาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย)
25 พฤษภาคม 2564  ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในการประเมินนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย)
14 มิถุนายน 2564  ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
12 กรกฎาคม 2564  รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
23 กรกฎาคม 2564  ครูระดับชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล 1 วิเคราะห์การประเมินผลนักเรียน อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/7 CEP)
25 กรกฎาคม 2564  ครูระดับชั้นอนุบาล 2 ร่วมกันวิเคราะห์การประเมินนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
27 กรกฎาคม 2564  ครูระดับชั้นอนุบาล 3 ร่วมกันวิเคราะห์การประเมินนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
1 กันยายน 2564  ประเมินพัฒนาการนักเรียนโดยผ่านทางคลิปวีดีโอเป็นรายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย
13 กันยายน 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย
13 กันยายน 2564  รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
17 กันยายน 2564  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย
27 กันยายน 2564  ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการ (Robot) ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
27 กันยายน 2564  ประเมินพัฒนาการนักเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
29 ตุลาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ในภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)
29 ตุลาคม 2564  คณะครูส่งเอกสารการประเมินพัฒนาการเพื่อสรุปผลในภาคเรียนที่ 1 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
1 พฤศจิกายน 2564  ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
11 พฤศจิกายน 2564  ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยในทุกๆ ด้านของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
22 พฤศจิกายน 2564  รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่่ 3 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
22 พฤศจิกายน 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย
26 พฤศจิกายน 2564  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย
1 ธันวาคม 2564  ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
17 มกราคม 2565  ประเมินพัฒนาการนักเรียน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
1 กุมภาพันธ์ 2565  ประเมินพัฒนาการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
14 กุมภาพันธ์ 2565  รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
14 กุมภาพันธ์ 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย
15 กุมภาพันธ์ 2565  เชิญ ผู้อำนวยการลงนามในสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ฝ่ายปฐมวัย อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย)
18 กุมภาพันธ์ 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย
21 กุมภาพันธ์ 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย
25 กุมภาพันธ์ 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย
28 กุมภาพันธ์ 2565  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย นำเสนอคู่มือพัฒนาหน่วยงานและคู่มือพัฒนาตนเอง อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
2 มีนาคม 2565  ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
9 มีนาคม 2565  คณะครูส่งเอกสารการประเมินพัฒนาการเพื่อสรุปผลในภาคเรียนที่ 2 และสรุปรายงานผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
9 มีนาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย)
10 มีนาคม 2565  กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
10 มีนาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ฝ่ายปฐมวัย
30 มีนาคม 2565  สรุปผลการดำเนินงานวัดและประเมินผล อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
1 เมษายน 2565  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายปฐมวัย
29 เมษายน 2565  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลในปีการศึกษาต่อไป อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย)
29 เมษายน 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ ฝ่ายปฐมวัย
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายปฐมวัย
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564 ฝ่ายปฐมวัย
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ฝ่ายปฐมวัย
29 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายปฐมวัย
29 เมษายน 2565  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ฝ่ายปฐมวัย