Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานบริหารฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มกราคม 2563  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
2 มกราคม 2563  จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
6 มกราคม 2563  จัดทำโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
3 กุมภาพันธ์ 2563  กำหนด JD/JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
11 กุมภาพันธ์ 2563  คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิด ชอบของหน่วยงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศและวิจัย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  6.12 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  6.13 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการสืบสานภูมิปัญญา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2563  6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
9 มีนาคม 2563  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
31 มีนาคม 2563  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ) Assumption College Lampang
1 เมษายน 2563  กำหนดค่า KRA/JS หน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้าง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
1 เมษายน 2563  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2 เมษายน 2563  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
8 เมษายน 2563  ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
13 เมษายน 2563  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 8 กลุ่มสาระฯ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
13 เมษายน 2563  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ระดับ Beginners โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
15 เมษายน 2563  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 8 กลุ่มสาระฯ work from home
15 เมษายน 2563  การอบรมการใช้ Application ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย อ.เก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล work from home
16 เมษายน 2563  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ Application ในการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี work from home
17 เมษายน 2563  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใชั Application ในการจัดการเรียนรู้ work from home
20 เมษายน 2563  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Application เพื่อการจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย work from home
21 เมษายน 2563  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Application เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูต่างชาติ work from home
30 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 พฤษภาคม 2563  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 พฤษภาคม 2563  6.10 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 พฤษภาคม 2563  6.11 งานวันวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 พฤษภาคม 2563  6.11 งานวันวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
13 พฤษภาคม 2563  กำหนดเอกสาร หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อทบทวนรูปแบบ จัดทำรูปแบบร่วมกันตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
14 พฤษภาคม 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
14 พฤษภาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
14 พฤษภาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2563  การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จังหวัดลำปาง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.8 กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศวิจัย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.9 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก Assumption College Lampang
18 พฤษภาคม 2563  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.16 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
18 พฤษภาคม 2563  6.17 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
21 พฤษภาคม 2563  แต่งตั้งบุคลากรและะกรรมการผู้รับชอบ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
22 พฤษภาคม 2563  ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
22 พฤษภาคม 2563  ประชุม มอบหมายนโยบายเป้าหมายการดำเนินงานนและแนวทางในการปฏิบัติงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
29 พฤษภาคม 2563  ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มิถุนายน 2563  วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
2 มิถุนายน 2563  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
3 มิถุนายน 2563  นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
17 มิถุนายน 2563  จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
24 มิถุนายน 2563  ประกาศแนวทางการใช้งานเอกสาร หนังสือ คำสั่งประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงานในสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
1 กรกฎาคม 2563  ควบคุมและบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 กรกฎาคม 2563  ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
2 กรกฎาคม 2563  วางแผนร่วมกับคณะกรมการฝ่ายวิชาการและงานวัดผลเพื่อกำหนดแนวทางในการวัดประเมินผล อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
6 กรกฎาคม 2563  นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
13 กรกฎาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
13 กรกฎาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
16 กรกฎาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
16 กรกฎาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
3 สิงหาคม 2563  เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมเย็น อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 กันยายน 2563  กำกับติดตาม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
10 กันยายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
11 กันยายน 2563  กิจกรรมติว O-NET และ GAT อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
14 กันยายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
14 กันยายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
17 กันยายน 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
17 กันยายน 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 กันยายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
9 ตุลาคม 2563  ประชุมกำหนดขอบข่ายการวัดประเมินผู้เรียน ด้าน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
12 ตุลาคม 2563  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.6 ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการจบการศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด)
15 ตุลาคม 2563  ศึกษาข้อมูล อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
17 ตุลาคม 2563  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก กรุงเทพฯ
30 ตุลาคม 2563  พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป
30 ตุลาคม 2563  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
9 พฤศจิกายน 2563  โครงการ ACL RUN Assumption College Lampang
9 พฤศจิกายน 2563  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
12 พฤศจิกายน 2563  การแข่งขัน World Robot Assumption College Lampang
13 พฤศจิกายน 2563  กำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
16 พฤศจิกายน 2563  โครงการ ACL RUN Assumption College Lampang
16 พฤศจิกายน 2563  วิเคราะห์มาตรการฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
16 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณะกรรมการดำนินงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
16 พฤศจิกายน 2563  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
16 พฤศจิกายน 2563  ดำเนินการขออนุมัติการเบิกจ่าย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
17 พฤศจิกายน 2563  โครงการ ACL RUN Assumption College Lampang
19 พฤศจิกายน 2563  กิจกรรมการรับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ONET ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
23 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
23 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
26 พฤศจิกายน 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
26 พฤศจิกายน 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
26 พฤศจิกายน 2563  แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
27 พฤศจิกายน 2563  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 พฤศจิกายน 2563  จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 พฤศจิกายน 2563  กิจกรรมการอบรม Accent Reduction ครูต่างชาติที่ไม่ใช่ Native Speakers อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/2)
1 ธันวาคม 2563  ดำเนินประชาสัมพันธ์โครงการ Assumption College Lampang
2 ธันวาคม 2563  รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดลำปาง อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
2 ธันวาคม 2563  ปะชุมแจ้งผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
2 ธันวาคม 2563  คัดเลือกนักเรียนเรียนดี อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
4 ธันวาคม 2563  จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
7 ธันวาคม 2563  ประชุมรับทราบนโยบายการสร้างจุดเด่นและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
7 ธันวาคม 2563  ร่วมประชุมกับงานนโยบายและแผนในการกำกับติดตามงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
9 ธันวาคม 2563  ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทื่สอดคล้องกับ KRA อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
9 ธันวาคม 2563  ประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
9 ธันวาคม 2563  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพินิจวิทยา
9 ธันวาคม 2563  การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวิทยา
14 ธันวาคม 2563  ประชุมปรับเกณฑ์์การนิเทศการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
14 ธันวาคม 2563  ประสานการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ Bio Gas อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
14 ธันวาคม 2563  ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผู้เรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
15 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
15 ธันวาคม 2563  ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
16 ธันวาคม 2563  ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
18 ธันวาคม 2563  กำหนดการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 ธ.ค. 2563 โรงเรียนไตรภพวิทยา
19 ธันวาคม 2563  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยา
21 ธันวาคม 2563  เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
21 ธันวาคม 2563  ติดตามเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
22 ธันวาคม 2563  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันวิชาการ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
22 ธันวาคม 2563  คู่มือคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
24 ธันวาคม 2563  ประชุมวางแผนกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
24 ธันวาคม 2563  ประชุมพิจารณาการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
28 ธันวาคม 2563  แข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ หน่วยงานต่าง ๆ
28 ธันวาคม 2563  ซักซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร ลานกิจกรรม La Providence
28 ธันวาคม 2563  จัดทำจดหมายแจ้งการจัดงานกับทางจังหวัด อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
9 มกราคม 2564  โครงการ ACL RUN Assumption College Lampang
17 มกราคม 2564  โครงการ ACL RUN Assumption College Lampang
25 มกราคม 2564  กิจกรรมมอบถังขยะแยกประเภท อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์)
28 มกราคม 2564  ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
29 มกราคม 2564  ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
1 กุมภาพันธ์ 2564  ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
2 กุมภาพันธ์ 2564  ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
3 กุมภาพันธ์ 2564  ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
4 กุมภาพันธ์ 2564  ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
5 กุมภาพันธ์ 2564  ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
5 กุมภาพันธ์ 2564  ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
9 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย ม.4 ม.6 และ ม.2 อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย)
10 กุมภาพันธ์ 2564  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
11 กุมภาพันธ์ 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
11 กุมภาพันธ์ 2564  คณะกรรมการดำเนินงานประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3 ป.2 ป.5 และ CEP อาคารอัสสัมชัญ(ห้องรับรอง)
12 กุมภาพันธ์ 2564  ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
14 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
15 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ป.1 ป.3 ป.4 ป.6 ม.1 และ ม.5 อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์)
16 กุมภาพันธ์ 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
16 กุมภาพันธ์ 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
19 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
19 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
24 กุมภาพันธ์ 2564  ประชุมวางแผนเพื่อนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
26 กุมภาพันธ์ 2564  ประเมินผลความพึงพอใจการเข้าใช้งาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
1 มีนาคม 2564  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
5 มีนาคม 2564  กิจกรรมวันวิชาการ ลาน La Providence โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
5 มีนาคม 2564  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มช. และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ()
5 มีนาคม 2564  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
8 มีนาคม 2564  ซักซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ()
13 มีนาคม 2564  พิธียกย่องเชิดชูเกียรติเรียนดี กิจกรรมเด่น อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป)
15 มีนาคม 2564  ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
17 มีนาคม 2564  สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา ห้องประชุม ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ
23 มีนาคม 2564  แจ้งผลการประเมินครู และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 มีนาคม 2564  รายงานสรุปผลการอบรมพัฒนาตนเองของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
30 มีนาคม 2564  นิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิด ชอบของหน่วยงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ) Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2564  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศและวิจัย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 6.8 กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศวิจัย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 6.12 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  รายงานผลการปฏิบัติงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  รายงานผลการปฏิบัติงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  ติดตามการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
31 มีนาคม 2564  สรุปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
31 มีนาคม 2564  สรุปสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
5 เมษายน 2564  สรุปผลการประเมินกิจกรรมตามแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
5 เมษายน 2564  สรุปผลการประเมินกิจกรรมตามแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
5 เมษายน 2564  สรุปแผนงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
7 เมษายน 2564  นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนางาน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 6.9 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6.10 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 6.11 งานวันวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 6.11 งานวันวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6.13 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการสืบสานภูมิปัญญา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก Assumption College Lampang
30 เมษายน 2564  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6.16 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  6.17 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง