Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานบริหารแผนกปกครอง ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2562  3. เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ ครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. เพื่อกิจกรรมหรือวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1. เพื่อรับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1. เพื่อรับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คำดหวัง และ เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  กิจกรรม Home Room Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมธนาคารความดี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  กิจกรรม Outstanding Classroom Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสายชั้น Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.2 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมงานบริหารฝ่ายปกครอง Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  กิจกรรม Big Cleaning Day Assumption College Lampang
17 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ ครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4. เพื่อกิจกรรมหรือวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1. เพื่อรับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
7 มิถุนายน 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมอบรมหน้าแถว Assumption College Lampang
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด กิจกรรมอบรมหน้าแถว Assumption College Lampang
1 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน Assumption College Lampang
20 สิงหาคม 2562  นัดพบผู้อำนวยการ เพื่อรายงานความคืบหน้า และคัดเลือกรูปถ่ายท่านผู้อำนวยการ เพื่อลงหนังสือรุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang
23 สิงหาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
20 กันยายน 2562  นำนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลนครลำปาง ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง
26 ตุลาคม 2562  รางวัล "เยาวชนต้นแบบคิดดี ทำดี เพื่อสังคม" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท จ.ชลบุรี
2 มีนาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 1. เพื่อรับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คำดหวัง และ เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด กิจกรรม Home Room Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด กิจกรรมธนาคารความดี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด กิจกรรม Outstanding Classroom Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  กิจกรรม Big Cleaning Day Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสายชั้น Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมงานบริหารฝ่ายปกครอง Assumption College Lampang