Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
16 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานแนะแนวดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.2ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  6.4 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  6.5 ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เรียนทั้งชีวิตและการเรียนด้วยความเสมอภาค อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  6.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคมของผู้เรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  6.7 สรุปผลการดำเนินงานแนะแนวตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
16 พฤษภาคม 2562  6.8 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 สิงหาคม 2562  ร่วมประชุมสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
13 กันยายน 2562  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ.แจ้ห่ม
20 กันยายน 2562  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ.เกาะคา
27 กันยายน 2562  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ.แม่เมาะ
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  6.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคมของผู้เรียน อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.7 สรุปผลการดำเนินงานแนะแนวตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.8 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
31 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.4 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
31 พฤษภาคม 2563  6.5 ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เรียนทั้งชีวิตและการเรียนด้วยความเสมอภาค อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานแนะแนวดังต่อไปนี้ Assumption College Lampang
30 เมษายน 3106  สิ้นสุด 6.2ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)