Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานดนตรีและการแสดง ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2562  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.2 กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีในงานแสดง Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมร้องประสานเสียง Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  6.4 กิจกรรม ACL Music Festival 2019 Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  6.5 กิจกรรมการแข่งขันดนตรีและการแสดงภายนอก Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  6.6 กิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  6.7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีในงานแสดง Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามหลัก PDCA เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  8.1.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  8.1.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption College Lampang
20 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1)
20 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมร้องประสานเสียง ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1)
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
17 มิถุนายน 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (P) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)
17 มิถุนายน 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (P) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)
24 มิถุนายน 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมร้องประสานเสียง (D) Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (D) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1)
1 สิงหาคม 2562  การแสดงของวงสตริง งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
17 สิงหาคม 2562  การประกวด Doraemon Singing & Dancing Contest 2019 Assumption College Lampang
24 สิงหาคม 2562  การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง โรงเรียนมัธยมวิทยา
2 กันยายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต Assumption College Lampang
9 กันยายน 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (P) Assumption College Lampang
9 กันยายน 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (P) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)
20 กันยายน 2562  การประกวดวงสตริง เนื่องในสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Assumption College Lampang
20 กันยายน 2562  การแสดง Fashion Show งาน Northern Long Stay Fair 2019 ลาน Event Hall ศูนย์การค้าเมญ่า
21 กันยายน 2562  การแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 Assumption College Lampang
22 กันยายน 2562  การแสดงพิธีเปิดงาน Makro HoReCa Day 2019 Assumption College Lampang
30 ตุลาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง (C) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1)
31 ตุลาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (C) Assumption College Lampang
19 พฤศจิกายน 2562  การแข่งขันวงดนตรี ลำปางมอเตอร์โชว์ Big Band Assumption College Lampang
22 พฤศจิกายน 2562  การแสดงพิธีเปิด 200 Years of U.S. – Thai Friendship (มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี) ณ อาคารฟองหลี หอศิลป์
23 พฤศจิกายน 2562  การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง กฟผ. แม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ
12 ธันวาคม 2562  การประกวดหนูน้อยคาวบอยคาวเกิร์ลในงานคาวบอยแลนด์แดนรถม้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ลำปาง บ้านคาวบอย วิลเลจ จ.ลำปาง
14 ธันวาคม 2562  การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 รอบภาคเหนือ (วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562) ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่
20 ธันวาคม 2562  ดำเนินการตามแผนงานการจัดกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (D) ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ลานมรกต))
11 มกราคม 2563  การประกวด Mister & Miss Lively 2020ในงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย 7sence film studio จ.เชียงใหม่
24 มกราคม 2563  ACL MUSIC FESTIVAL 2019 Assumption College Lampang
2 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง (C) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)
3 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (C) Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมบริหารงานดนตรีและการแสดง และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องพักครู)
30 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมร้องประสานเสียง และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.3 กิจกรรมร้องประสานเสียง Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.4 กิจกรรม ACL Music Festival 2019 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.5 กิจกรรมการแข่งขันดนตรีและการแสดงภายนอก Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.6 กิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีในงานแสดง Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามหลัก PDCA เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Assumption College Lampang