Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
0 00 543  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดั Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสรรหาบุคลากร Assumption College Lampang
2 เมษายน 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมสรรหาบุคลากร Assumption College Lampang
3 เมษายน 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาบุคลากร Assumption College Lampang
4 เมษายน 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสรรหาบุคลากร Assumption College Lampang
30 เมษายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดั Assumption College Lampang
30 เมษายน 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
30 เมษายน 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2562  สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.2 กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.5.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.21 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.15 กิจกรรม Happy Birthday Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.15 กิจกรรม Happy Birthday Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
2 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
3 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
6 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการตามแผน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
13 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
16 พฤษภาคม 2562  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.7.กิจกรรมของครูต่างชาติ Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
16 พฤษภาคม 2562  6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.11.วันครอบครัวพนักงาน Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน) Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.14 กิจกรรม Thank you Party Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  6.19 กิจกรรมวันภราดา Happy Feast day Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครอบครัวพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน) อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบรรจุถอดถอน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
16 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม Assumption College Lampang
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน Assumption College Lampang
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ Assumption College Lampang
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน Assumption College Lampang
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน) อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมบรรจุ ถอดถอน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
17 พฤษภาคม 2562  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน Assumption College Lampang
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก Assumption College Lampang
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ Assumption College Lampang
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน Assumption College Lampang
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวันครอบครัวครู อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวันครอบครัวพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน) อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบรรจุ ถอดถอน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
18 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
20 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก Assumption College Lampang
20 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบรรจุ ถอดถอน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
21 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ Assumption College Lampang
21 พฤษภาคม 2562  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
1 มิถุนายน 2562  6.1.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูระดับปฐมวัย Assumption College Lampang
1 มิถุนายน 2562  6.1.ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน Assumption College Lampang
1 มิถุนายน 2562  6.19 กิจกรรมวันภราดา Happy Feast day Assumption College Lampang
1 มิถุนายน 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน Assumption College Lampang
24 มิถุนายน 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครู) อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)
25 มิถุนายน 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(พนักงาน) อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)
30 มิถุนายน 2562  6.19 กิจกรรมวันภราดา Happy Feast day Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  6.2.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูระดับประถมศึกษา Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  6.1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
22 กรกฎาคม 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน) อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
26 กรกฎาคม 2562  นัดหมายชี้แจงค่าใช้จ่ายและค่าทัศนศึกษาของนศ.ฝึกสอนจีน Assumption College Lampang
1 สิงหาคม 2562  6.3.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูระดับมัธยมศึกษา Assumption College Lampang
8 สิงหาคม 2562  ประชุมขั้นตอนและกระบวนการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
14 สิงหาคม 2562  ประชุมขั้นตอนและกระบวนการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
16 สิงหาคม 2562  ประชุมขั้นตอนและกระบวนการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
18 สิงหาคม 2562  สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก Assumption College Lampang
1 กันยายน 2562  6.4.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูสนับสนุนการสอน Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
1 ตุลาคม 2562  6.1.กิจกรรมส่งเสริมครูผู้มีผลงานดีเด่น Assumption College Lampang
1 ตุลาคม 2562  6.2.กิจกรรมครูผู้อุทิศตน (ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย) Assumption College Lampang
1 ตุลาคม 2562  6.1.กิจกรรมการสร้างโค้ชที่ดี Assumption College Lampang
2 ตุลาคม 2562  กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
7 ตุลาคม 2562  เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก Assumption College Lampang
7 ตุลาคม 2562  ภราดามอบพวงหรีดแสดงความเสียใจให้กับบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก Assumption College Lampang
8 ตุลาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์
9 ตุลาคม 2562  ดำเนินการตามแผน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
29 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
3 มกราคม 2563  กิจกรรมวันครอบครัวครู Assumption College Lampang
4 มกราคม 2563  กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน Assumption College Lampang
5 มกราคม 2563  ผอ.ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพบุตรสาวมิสนพวรรณ วัดต้นมื่นจ.ลำปาง
10 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
13 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
19 กุมภาพันธ์ 2563  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน หอประชุมอาคารสุวรรณสมโภช
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน Assumption College Lampang
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก Assumption College Lampang
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน Assumption College Lampang
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ Assumption College Lampang
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน Assumption College Lampang
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสรรหาบุคลากร Assumption College Lampang
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
28 กุมภาพันธ์ 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมวันครอบครัวครู อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานวันครอบครัวพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน) อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสรรหาบุคลากร Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมบรรจุ ถอดถอน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
30 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
31 มีนาคม 2563  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
23 เมษายน 2563  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน Assumption College Lampang
24 เมษายน 2563  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
28 เมษายน 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
29 เมษายน 2563  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.5.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.7.กิจกรรมของครูต่างชาติ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน) Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.14 กิจกรรม Thank you Party Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.15 กิจกรรม Happy Birthday Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.15 กิจกรรม Happy Birthday Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.19 กิจกรรมวันภราดา Happy Feast day Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.21 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
30 เมษายน 2563  นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องงานทรัพยากรมนุษย์)
30 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang