Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 ตุลาคม 2561   Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562   Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562   Assumption College Lampang
15 เมษายน 2562   Assumption College Lampang
19 เมษายน 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang
30 เมษายน 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang
30 เมษายน 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang
3 พฤษภาคม 2562  6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
14 พฤษภาคม 2562  6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang
21 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang
21 พฤษภาคม 2562   Assumption College Lampang
24 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
3 มิถุนายน 2562  6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
28 มิถุนายน 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา Assumption College Lampang
2 กรกฎาคม 2562   Assumption College Lampang
2 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang
2 กรกฎาคม 2562   Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ Assumption College Lampang
9 กรกฎาคม 2562  นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Assumption College Lampang
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang
12 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Assumption College Lampang
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Assumption College Lampang
15 กรกฎาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
16 กรกฎาคม 2562   Assumption College Lampang
19 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang
22 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด Assumption College Lampang
22 กรกฎาคม 2562   Assumption College Lampang
29 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.6.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Assumption College Lampang
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Assumption College Lampang
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ Assumption College Lampang
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Assumption College Lampang
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Assumption College Lampang
2 กันยายน 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Assumption College Lampang
9 กันยายน 2562  6.11 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ระยะ 3 ปี Assumption College Lampang
9 กันยายน 2562  6.12 กระบวนการปฏิรูปคุณภาพการบริหาร การจัดการองค์กร Assumption College Lampang
9 กันยายน 2562  1.1 ศึกษาปัจจัยภายนอก ต่างประเทศ ในประเทศ เขต อำเภอ Assumption College Lampang
9 กันยายน 2562  1.2 ศึกษาปัจจัยภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง SWOT ACL ( อิงผลประเมิน BSG./QA) Assumption College Lampang
9 กันยายน 2562  1.3 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี Assumption College Lampang
9 กันยายน 2562  รวบรวมข้อมูล JD และโครงสร้างทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์และทบทวน Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Assumption College Lampang
10 กันยายน 2562  นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่2) Assumption College Lampang
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Assumption College Lampang
20 กันยายน 2562  สิ้นสุด 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา Assumption College Lampang
20 กันยายน 2562  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา Assumption College Lampang
27 กันยายน 2562  ร่างแบบโครงสร้างใหม่ Assumption College Lampang
18 ตุลาคม 2562  สรุปผลการดำเนินงาน ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป
18 ตุลาคม 2562  กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ Assumption College Lampang
1 พฤศจิกายน 2562  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
1 พฤศจิกายน 2562  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
1 พฤศจิกายน 2562  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
1 พฤศจิกายน 2562  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
1 พฤศจิกายน 2562  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
1 พฤศจิกายน 2562  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
11 พฤศจิกายน 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Assumption College Lampang
22 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Assumption College Lampang
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
26 พฤศจิกายน 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Assumption College Lampang
26 พฤศจิกายน 2562  นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่3) Assumption College Lampang
29 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
29 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Assumption College Lampang
2 ธันวาคม 2562  6.6.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา Assumption College Lampang
2 ธันวาคม 2562  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
3 ธันวาคม 2562  6.6.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Assumption College Lampang
3 ธันวาคม 2562  6.6.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง Assumption College Lampang
3 ธันวาคม 2562  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
3 ธันวาคม 2562  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
4 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 6.6.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา Assumption College Lampang
9 ธันวาคม 2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์แผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 Assumption College Lampang
15 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
19 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.6.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง Assumption College Lampang
19 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
29 มกราคม 2563  6.6.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษรความถูกต้อง Assumption College Lampang
29 มกราคม 2563  6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา Assumption College Lampang
29 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
29 มกราคม 2563  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
29 มกราคม 2563  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
3 กุมภาพันธ์ 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) Assumption College Lampang
3 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.6.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษรความถูกต้อง Assumption College Lampang
3 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
4 กุมภาพันธ์ 2563  6.6.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
4 กุมภาพันธ์ 2563  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
10 กุมภาพันธ์ 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่4) Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.6.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  6.6.9 ส่งแผนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ Assumption College Lampang
15 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
15 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 กุมภาพันธ์ 2563  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
15 กุมภาพันธ์ 2563  วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
15 กุมภาพันธ์ 2563  วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย Assumption College Lampang
17 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
17 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
17 กุมภาพันธ์ 2563  นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน Assumption College Lampang
18 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
18 กุมภาพันธ์ 2563  แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย Assumption College Lampang
19 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
19 กุมภาพันธ์ 2563  ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการแก่ฝ่ายต่าง ๆ Assumption College Lampang
20 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
20 กุมภาพันธ์ 2563  แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุปแผนงาน โครงการ Assumption College Lampang
28 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.6.9 ส่งแผนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
29 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
1 มีนาคม 2563  6.6.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
1 มีนาคม 2563  6.6.11 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป Assumption College Lampang
1 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
1 มีนาคม 2563  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
1 มีนาคม 2563  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
7 มีนาคม 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
7 มีนาคม 2563  รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน Assumption College Lampang
8 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
9 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
9 มีนาคม 2563  ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย Assumption College Lampang
10 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6.11 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
15 มีนาคม 2563  6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
16 มีนาคม 2563  6.6.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
22 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
23 มีนาคม 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
23 มีนาคม 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
23 มีนาคม 2563  รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน Assumption College Lampang
23 มีนาคม 2563  แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม Assumption College Lampang
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ Assumption College Lampang
30 มีนาคม 2563  ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
1 เมษายน 2563   Assumption College Lampang
2 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
3 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
6 เมษายน 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
6 เมษายน 2563  นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
10 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
10 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
10 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
10 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
10 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
10 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
10 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
10 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
10 เมษายน 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Assumption College Lampang
11 เมษายน 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
11 เมษายน 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
11 เมษายน 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
11 เมษายน 2563  จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด Assumption College Lampang
11 เมษายน 2563  ประเมินกระบวนการจัดทำ Assumption College Lampang
11 เมษายน 2563  สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2564  6.11 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ระยะ 3 ปี Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2564  6.12 กระบวนการปฏิรูปคุณภาพการบริหาร การจัดการองค์กร Assumption College Lampang