Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
0 00 543  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) Assumption College Lampang
0 00 543  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test Assumption College Lampang
0 00 543  กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang
0 00 543  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (วันตรุษจีน) Assumption College Lampang
0 00 543  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Assumption College Lampang
0 00 543  กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับประถม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang
0 00 543  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาภายในประเทศ Assumption College Lampang
0 00 543  กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang
0 00 543  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
0 00 543  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
0 00 543  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
0 00 543  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
0 00 543  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
0 00 543  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
0 00 543  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Assumption College Lampang
0 00 543  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
0 00 543  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
0 00 543  ุ6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) Assumption College Lampang
0 00 543  6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) Assumption College Lampang
0 00 543  6.2 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน (English Speaking Test) Assumption College Lampang
0 00 543  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (กิจกรรมวันตรุษจีน) Assumption College Lampang
0 00 543  6.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) Assumption College Lampang
0 00 543  6.2 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน (English Speaking Test) Assumption College Lampang
0 00 543  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน (กิจกรรมวันตรุษจีน) Assumption College Lampang
0 00 543  ุ6.4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนมัธยมศึกษา Assumption College Lampang
0 00 543  6.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนประถม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang
0 00 543  6.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang
0 00 543  6.7 กิจกรรมค่ายศิลปะวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาภายในประเทศ Assumption College Lampang
0 00 543  6.8 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม English/Chinese On Air (P) Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program (P) Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2561  จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรม Morning Program (P) Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2561  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (P) Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2561  จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรม English/Chinese On Air(P) Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  ุ6.11 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับมัธยม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  ุ6.14 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.13 กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาภายในประเทศ Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  กิจกรรม Morning Program Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Morning Program (D) Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562   กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 1/2562 (C) Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (D) Assumption College Lampang
16 พฤษภาคม 2562   กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม English/Chinese On Air ภาคเรียนที่ 1/2562 (C) Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
28 สิงหาคม 2562  กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan University of Finance And Economics Assumption College Lampang
15 มกราคม 2563  กำหนดการพิธีเปิดศูนย์การสอนภาษาจีนและกิจกรรมวันตรุษจีน อาคารอำนวยการหลุยส์มารี
23 มกราคม 2563  การแข่งขันทักษะภาษาจีนและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนมัธยมวิทยา
31 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม Morning Program (C) Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Morning Program และข้อเสนอแนะไปวางแผนนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  สรุปผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (C) Assumption College Lampang
31 มีนาคม 2563  นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม English/Chinese On Air และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2563  ุ6.11 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2563  6.12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับมัธยม (ต่างประเทศ) Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2563  6.13 กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาภายในประเทศ Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2563  ุ6.14 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน Assumption College Lampang