Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2560  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  6.2 กิจกรรมสรุปสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  6.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน Assumption College Lampang
1 เมษายน 2562  6.4 กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานหลักสูตรและการสอน Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
1 พฤษภาคม 2562  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Assumption College Lampang
15 พฤษภาคม 2562  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Assumption College Lampang
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Assumption College Lampang
3 มิถุนายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
13 มิถุนายน 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
14 มิถุนายน 2562  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Assumption College Lampang
1 กรกฎาคม 2562  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
15 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
15 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา อาคารศิลปะ(ห้องพักครูพละ)
19 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคารเซนต์ฟิลิป
22 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารเซนต์ฟิลิป
22 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ อาคารเซนต์ฟิลิป
23 กรกฎาคม 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่สาระ อาคารเซนต์ฟิลิป
2 กันยายน 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
7 กันยายน 2562  ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) อาคารเซนต์ฟิลิป
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Assumption College Lampang
16 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
1 พฤศจิกายน 2562  7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
15 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 Assumption College Lampang
2 มกราคม 2563  7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
15 มกราคม 2563  สิ้นสุด 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 Assumption College Lampang
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ)
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานหลักสูตรและการสอน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.2 กิจกรรมสรุปสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน Assumption College Lampang
30 เมษายน 2563  6.4 กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา Assumption College Lampang
29 พฤษภาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Assumption College Lampang