หน่วยงาน

  ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนในเรื่อง :
 

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ระดับปฐมวัย)
 

   มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ระดับปฐมวัย)
 

   มาตรฐานการศึกษา สพฐ (ขั้นพื้นฐาน)
 

   มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ
 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 

   หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล
 

   มาตรฐานด้านการเงิน
 หน้าที่หลัก
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ:

เชิงคุณภาพ:

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
KRA

KPI
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
แนวทางการติดตามและประเมินผล

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี
)
งบฯ จัดหา งบฯ โรงเรียนแบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

งาน: แผนงานฝ่าย:

ลำดับที่
รายการ
ข้อกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ/คุณภาพ
ราคาต่อหน่วย
จำนวน
หน่วย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
บาท ส.ต.
บาท
ส.ต.
รวมประมาณค่าใช้จ่าย   (=บาทถ้วน=)     0.00 


สรุปงบประมาณ
Ø งบโรงเรียน บาท           Ø งบจัดหา บาท
รวม บาทถ้วน บาทลงชื่อ...............................................................
()
ผู้เสนองาน
ลงชื่อ..............................................................
()
หัวหน้าฝ่าย


อนุมัติ
ลงชื่อ..............................................................
()
ผู้อำนวยการ