Q: โรงเรียนมีมาตรการป้องกัน โควิด - 19 อย่างไร
A: ตามมาตรการป้องกันสากลที่ทางกระทรวงสาธารณะสุขกำหนด และมาตรการของโรงเรียนในการป้องกันนักเรียนแจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย :
Page:     1