Q: อยากทราบข้อมูล  กิจกรรมจิตอาสาของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ บ้านพิพัฒน์กนกพร และศูนย์นักบุญยอแซฟ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ปีการศึกษา 2563   ติดต่อที่ใคร ?
A: ติดต่อได้ที่  มิสสุจินดา เหมือนแท้แจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย :
Page:     1