29/05/2020 08:05:42

Q: โรงเรียนมีมาตรการป้องกัน โควิด - 19 อย่างไร
29/05/2020 08:05:04

A: ตามมาตรการป้องกันสากลที่ทางกระทรวงสาธารณะสุขกำหนด และมาตรการของโรงเรียนในการป้องกันนักเรียนแจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1