Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
[ ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ]
  :: แยกประเภทปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

ประเภทปฏิทินกิจกรรม จำนวนปฏิทินกิจกรรม โครงการ หน่วยงาน สนองนโยบาย
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน ( ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ) 403 5 34 4
 ปฏิทินการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 54 1 17 1
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ 147 0 17 0
 ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน 1003 8 50 5
 ปฏิทินผลงานของนักเรียน 136 2 15 2
 ปฏิทินผลงานครู 18 0 8 0
 ปฏิทินผลงานของโรงเรียน 6 0 3 0
 ปฏิทินนัดหมายผู้อำนวยการ 192 3 26 3
 รับเชิญเป็นวิทยากร 1 0 1 0
 รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 23 0 10 0
 รับเกียรติยศ/รางวัล 20 0 5 0
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 0 0 0 0
 วันเปิดเรียน 3 0 1 0
 วันหยุด 41 0 1 0
 วันสอบวัดและประเมินผล 78 0 4 0
 วันเริ่มต้นกิจกรรม 44 0 13 0
 วันรับสมัครกิจกรรม 0 0 0 0
 วันสิ้นสุดกิจกรรม 40 0 15 0
 การแข่งขันด้านวิชาการ 14 0 3 0
 การแข่งขันด้านกิจกรรม 75 0 6 0
 ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง 0 0 0 0