Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
[ ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ]
  :: แยกประเภทปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

ประเภทปฏิทินกิจกรรม จำนวนปฏิทินกิจกรรม โครงการ หน่วยงาน สนองนโยบาย
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน ( ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ) 358 3 30 2
 ปฏิทินการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 45 1 15 1
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ 122 0 15 0
 ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน 882 4 45 2
 ปฏิทินผลงานของนักเรียน 107 1 15 1
 ปฏิทินผลงานครู 17 0 7 0
 ปฏิทินผลงานของโรงเรียน 6 0 3 0
 ปฏิทินนัดหมายผู้อำนวยการ 160 1 22 1
 รับเชิญเป็นวิทยากร 1 0 1 0
 รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 21 0 9 0
 รับเกียรติยศ/รางวัล 18 0 5 0
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 0 0 0 0
 วันเปิดเรียน 3 0 1 0
 วันหยุด 41 0 1 0
 วันสอบวัดและประเมินผล 57 0 4 0
 วันเริ่มต้นกิจกรรม 37 0 9 0
 วันรับสมัครกิจกรรม 0 0 0 0
 วันสิ้นสุดกิจกรรม 34 0 12 0
 การแข่งขันด้านวิชาการ 12 0 3 0
 การแข่งขันด้านกิจกรรม 51 0 6 0
 ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง 0 0 0 0