Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
[ ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ]
  :: แยกประเภทปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

ประเภทปฏิทินกิจกรรม จำนวนปฏิทินกิจกรรม โครงการ หน่วยงาน สนองนโยบาย
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน ( ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ) 73 0 15 0
 ปฏิทินการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 18 0 10 0
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ 34 0 10 0
 ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน 1442 2 48 1
 ปฏิทินผลงานของนักเรียน 62 0 18 0
 ปฏิทินผลงานครู 2 0 2 0
 ปฏิทินผลงานของโรงเรียน 1 0 1 0
 ปฏิทินนัดหมายผู้อำนวยการ 71 0 4 0
 รับเชิญเป็นวิทยากร 3 0 1 0
 รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 18 0 8 0
 รับเกียรติยศ/รางวัล 7 0 3 0
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 0 0 0 0
 วันเปิดเรียน 8 0 2 0
 วันหยุด 22 0 1 0
 วันสอบวัดและประเมินผล 31 0 2 0
 วันเริ่มต้นกิจกรรม 19 0 7 0
 วันรับสมัครกิจกรรม 0 0 0 0
 วันสิ้นสุดกิจกรรม 10 0 4 0
 การแข่งขันด้านวิชาการ 7 0 2 0
 การแข่งขันด้านกิจกรรม 6 0 4 0
 ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง 0 0 0 0
 สอบเก็บคะแนนย่อย 44 0 3 0