Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
[ ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ]
  :: แยกประเภทปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

ประเภทปฏิทินกิจกรรม จำนวนปฏิทินกิจกรรม โครงการ หน่วยงาน สนองนโยบาย
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน ( ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ) 154 0 19 0
 ปฏิทินการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 19 0 10 0
 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ 51 0 14 0
 ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน 2275 4 60 2
 ปฏิทินผลงานของนักเรียน 138 0 21 0
 ปฏิทินผลงานครู 10 0 8 0
 ปฏิทินผลงานของโรงเรียน 2 0 2 0
 ปฏิทินนัดหมายผู้อำนวยการ 172 0 5 0
 รับเชิญเป็นวิทยากร 4 0 2 0
 รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 22 0 9 0
 รับเกียรติยศ/รางวัล 16 0 6 0
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 0 0 0 0
 วันเปิดเรียน 10 0 2 0
 วันหยุด 28 0 1 0
 วันสอบวัดและประเมินผล 42 0 2 0
 วันเริ่มต้นกิจกรรม 69 0 17 0
 วันรับสมัครกิจกรรม 1 0 1 0
 วันสิ้นสุดกิจกรรม 58 0 16 0
 การแข่งขันด้านวิชาการ 17 0 3 0
 การแข่งขันด้านกิจกรรม 18 0 6 0
 ฝ่ายยุติธรรมและสันติและบูรณภาพของสิ่งสร้าง 0 0 0 0
 สอบเก็บคะแนนย่อย 31 0 3 0