กำหนดการ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ACL

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-15.30

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ACL

07.00 – 07.30 น.   ลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

07.30 – 08.00 น.  กิจกรรมหน้าแถว

08.15 – 09.00 น.  พิธีเปิด กิจกรรมนันทนาการของคณะกรรมการนักเรียน

09.00 – 12.45 น.   กิจกรรมเข้าฐาน (ฐานละ 30 นาที)

12.40 – 13.45 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.45 – 14.50 น.    กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องของสภานักเรียนและศิษย์เก่า

14.50 – 15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.30 น.    กิจกรรมรับขวัญน้อง

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep