Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันวิสาขบูชา (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- วันหยุด วันวิสาขบูชา (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- เปิดเรียนหลังวันหยุดชดเชย (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3) (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- คัดเลือกประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ค่ายคุณธรรม ม.4 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- วันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5 (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมเสียงตามประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ตารางการสอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2562 ป.1 - 6 , ม.1 - 3 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา (วันที่ 16 ก.ค. 2562)
- วันหยุดวันเข้าพรรษา (วันที่ 17 ก.ค. 2562)
- สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- พิธีกรงาน พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561 (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3) (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3) (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 29 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมบูรณาการและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 4 - 6/มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Aussumption Academy League ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 3 ส.ค. 2562)
- วันรพี (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 1 - 3 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 4 - 6 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 1 - 3 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ประเมินผลทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6) (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6) (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- เปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6) (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 28 ก.ย. 2562)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ) (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ) (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ) (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันที่ 14 ต.ค. 2562)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 16 ต.ค. 2562)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ม.4 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 (Day Camp) (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.4 (Day Camp) (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมวันลอยกระทง (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- เข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3 (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 9 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- เสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6 (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 3) (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6) (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 ) (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- วันคริสต์มาสแฟร์ 2019 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- วันครอบครัวครู (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- วันครอบครัวนักการ (วันที่ 21 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 25 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 26 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 27 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 29 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 29 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 30 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
- หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- เปิดเรียน (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- สอบ Saint Gabriel 's Foundation Standardized Test (FSGST) ป.3,ป.6,ม.3สอบตำรากลางภาษาอังกฤษ อ.3 , ป.3 , ป.6 , ม.3 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- สอบ Saint Gabriel 's Foundation Standardized Test (FSGST) ป.3,ป.6,ม.3สอบตำรากลางภาษาอังกฤษ อ.3 , ป.3 , ป.6 , ม.3 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมวันเด็ก/ทำบุญตักบาตรวันเด็ก วันครู วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- หยุดเรียน วันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2563)
- ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ (วันที่ 18 ม.ค. 2563)
- วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมหนูน้อยอาสา (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- กิจกรรม Charity Night 2019 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6 (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมกราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.6/กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง ม.5 ,ม.6 (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมกราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.3 (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมศิลปินน้อย ACL (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- สอบ ONET ป.6 , ม.3 , ม.6 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมมุทิตาจิตศิษย์อภิวันบูชาครู (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้น อนุบาล 3 (วันที่ 29 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2) (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2) (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6) (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2) (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (วันที่ 7 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 7 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 13 มี.ค. 2563)
- ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส (วันที่ 13 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 16 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 17 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 18 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 19 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 21 มี.ค. 2563)
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 22 มี.ค. 2563)
- เริ่มกิจกรรม Summer Course 2020 (วันที่ 23 มี.ค. 2563)
- หยุดวันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2563)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2563)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2563)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2563)
- กิจกรรมมุฑิตาจิตครูและนักการ (วันที่ 23 เม.ย. 2563)
- สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และวารสาร ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
กำหนดการ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6  (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง) มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ