กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2565

ประชุมคุณครูผู้สอนพิเศษ เดือน ตุลาคม 2565 ประชุมพร้อมกันเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องเรียน ป4/5 เวลา 15.40 น.

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
15:40 - 17:00

ประชุมคุณครูผู้สอนพิเศษ เดือน ตุลาคม 2565  ประชุมพร้อมกันเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน  ในวันศุกร์ที่  23 กันยายน 2565 ณ ห้องเรียน ป4/5  เวลา 15.40 น.

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
มิสกรรณิการ์ ธรรมจินดา
มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
มิสไพบูลย์ พานเหล็ก

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.19 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.19 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
- 6.19 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมคุณครูผู้สอนพิเศษ เดือน ตุลาคม 2565 ประชุมพร้อมกันเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องเรียน ป4/5 เวลา 15.40 น. (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัดทั้ง 44 กิจกรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- ม.6 ระหว่างวันที่ 10 -21 ตุลาคม 2565 (วันที่ 10 ต.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.19 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep