กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2565

กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“แซนวิชแสนอร่อยของหนู" ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 CEP วันที่ 23 กันยายน 2565

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(ห้องประกอบอาหาร)

เวลา รายการ
09:00 - 10:00

กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7  CEP การทำ“แซนวิชแสนอร่อยของหนู” โดยมีคุณแม่พัทธวรรณ ตื้อยศ ผู้ปกครองของ ด.ญ.ณภัทสรา ตื้อยศ ( น้องมะลิ ) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการทำ “แซนวิชแสนอร่อยของหนู” โดยให้เด็กได้ร่วมปฏิบัติจริง เพื่อช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความมั่นใจในตนเอง การทำเป็นขั้นเป็นตอนจะสามารถช่วยให้เด็กๆ รู้จักการวางแผนสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น และเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ถือเป็นการช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติหลังจากนั้นเด็ก ๆ รับประทานแซนวิชแสนอร่อยของหนูร่วมกัน ณ ห้องประกอบอาหาร อาคารเซนต์แมรี่ เวลา 09.10 - 10.30 น. วันที่ 23  กันยายน 2565

สถานที่:อาคารเซนต์แมรี่(ห้องประกอบอาหาร)

ผู้รับผิดชอบ:
มิสโอบอุ้ม บุญเตี่ยม
มิสสุกัญญา พวงพันธุ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2

6.1.5 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน

- วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ

- จัดทำและพัฒนาการใช้หลักสูตร

- แนะนำการนำหลักสูตรไปใช้ในการวางแผนการเขียนแผนการจัดประสบการณ์

- จัดตารางกิจกรรม/ตารางเวลาเรียน/ตารางสอนเสริม

6.1.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 3

6.1.7 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร

6.1.8 สรุปผลและจัดทำรายงานงานพัฒนาหลักสูตร

  6.1.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัตงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 พ.ค. 2565)
- งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย จัดทำตารางกิจกรรมประจำวัน นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย จัดทำตารางกิจกรรมสอนเสริม หลังเลิกเรียน นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ระดับปฐมวัย เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการสอนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการสอนบัลเล่ต์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการสอนดนตรี (เครื่องปฏิบัติเปียโน) (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการสอน Role play ในห้องเรียน CEP. (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการสอน Conversation ในห้องเรียน CEP. K.1-K.3 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการสอน Phonic ในห้องเรียน CEP. (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัย วิเคราะห์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (วันที่ 9 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมการทำแซนวิชบ้าน ๆ ของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง 7 CEP K3.B (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- การทำ สลัดผลไม้ (fruit salad) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 6 CEP K2.A วันที่ 30 สิงหาคม 2565 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- การทำ ผักบุ้งชุบแป้งทอด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง 1 ในวันที่ 6 กันยายน 2565 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การทำนมมรกต ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 3 วัน 8 กันยายน 2565 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ไข่ครกนกกระทา" ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 1 วันที่ 14 กันยายน 2565 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“วุ้นนมแสนอร่อย" ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้อง 6 CEP วันที่ 15 กันยายน 2565 (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“แซนวิชแสนอร่อยของหนู" ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 CEP วันที่ 23 กันยายน 2565 (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- ระดับปฐมวัย ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 1 ต.ค. 2565)
- เริ่มกิจกรรม Mid - year Course for kids 2022 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัย ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2566 (วันที่ 10 ต.ค. 2565)
- Bye Bye Mid - year Course for kids 2022 (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- ระดับปฐมวัย เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- ระดับปฐมวัย ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 มี.ค. 2566)
- สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย และนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (วันที่ 30 มี.ค. 2566)
- นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุง และพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep