กำหนดการ

วันที่ 27 กันยายน 2565

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษาปีที่1- 6

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษาปีที่1- 6 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสคนึงนิจ แก้วกิติ
มิสรจนา ปีบ้านใหม่
มิสนภาวรรณ สุริยน
มิสคนึงนิตย์ ลังกาวงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1810 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (240002) การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดสอบวัดผลฯ ให้มีประสิทธิภาพ             

6.2.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.3 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูลลงระบบงานวัดผลฯ

6.2.4 จัดเตรียมกระดาษคำตอบ

6.2.5 จัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- ค่ากระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน 

6.2.6 จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี

6.2.7 รายงานผลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (0, ร, มส, มผ)

6.2.8 จัดสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (0, ร, มส, มผ)

6.2.9 ประเมินและสรุปผลการจัดสอบวัดผลฯ

6.2.10 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (240002) การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี
- วันเริ่มต้นการส่งไฟล์ข้อสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 22 พ.ค. 2565)
- วันเริ่มต้นการส่งไฟล์เนื้อหาออกสอบครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 3 มิ.ย. 2565)
- เริ่มต้นจัดไฟล์ข้อสอบครั้งที่ 1/2565 ตามการส่่งไฟล์ของครูผู้สอน (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- วันสุดท้ายการส่งไฟล์เนื้อหาสอบครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- วันสุดท้ายการส่งไฟล์ข้อสอบครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 1/2565 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 1/2565 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 1/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 1/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- ประกาศผลสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียน 1/ 2565 (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- วันสุดท้ายการส่งไฟล์เนื้อหาสอบครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- เริ่มต้นจัดไฟล์ข้อสอบครั้งที่ 2/2565 ตามการส่่งไฟล์ของครูผู้สอน (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- วันสุดท้ายการส่งไฟล์ข้อสอบครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษาปีที่1- 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษาปีที่1- 6 (วันที่ 27 ก.ย. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับประถมศึกษาปีที่1- 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- วันเริ่มต้นการส่งไฟล์ข้อสอบครั้งที่ 3 และ 4 /2565 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- วันสุดท้ายการส่งไฟล์เนื้อหาสอบครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 18 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานวัดและประเมินผลและบุคลากรภายใต้สังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep