กำหนดการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของไข่ไก่ "

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/1)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ด.ญ.ภาจรีย์  สุปินตาชื่อเล่น มัททรี อยู่ชั้นอนุบาล3ห้อง1 อยู่ห้องครูกุ้ง ณัฏฐี แสงภักดี และ ครูยา  กัลยา  สุวรรณจันทร์
วันนี้หนูมีสาระน่ารู้ เรื่อง ประโยชน์ของไข่ไก่มาฝากดังนี้คือ ไข่ไก่มีแร่ธาตุสำคัญหลายชนิด ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างกระดูกรวมทั้งเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินหลายชนิด อย่าลืมทานไข่เพื่อสุขภาพกันนะคะ  ขอบคุณค่ะ

สถานที่:อาคารเซนต์แมรี่(อ.3/1)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฎฐี แสงภักดี
มิสกัลยา สุวรรณจันทร์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 (420008) กิจกรรม Morning Program

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning Program

6.7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 1

6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.7.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2

6.7.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

- วันจันทร์ กิจกรรมเพลงพาเพลิน

- วันอังคาร กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน

- วันพุธ  กิจกรรม English is fun

- วันพฤหัสบดี กิจกรรมเล่านิทาน

- วันศุกร์ กิจกรรมอู้กำเมือง

6.7.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรม Morning  Programครั้งที่ 3

6.7.7 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program

6.7.8 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรม Morning Program

  6.7.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 (420008) กิจกรรม Morning Program
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม Morning program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Morning program ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของส้ม "จาก ด.ญ.กุลธิดา กาวิรุณธ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า " จาก ด.ช. พีรดนย์ คำชมภู ชั้นอนุบาลปีที่ 3ห้อง2 (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " โรค มือ เท้า ปาก " จาก ด.ญ.ภัควดี ยศลาภ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง3 (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " 4 อาหารอันตรายทำร้ายฟัน " จาก ด.ช.ชวกร สุขประเสริฐ ชั้นอนุบาลปีที่3 ห้อง 4 (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- ดำเนินการจัดตารางผู้รับผิดชอบกิจกรรม Morning Program ปีการศึกษา2565 (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การใช้ยาให้ถูกวิธี " (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "ประโยชน์ของการดื่มนม " (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " วิธีการล้างผักและผลไม้ก่อนที่จะนำมาทำอาหาร " (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของไข่ไก่ " (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของการอ่าน " (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " โรคติดต่อหน้าฝนรู้ไว้ให้ระวัง " (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- เล่าสารtน่ารู้เรื่อง " ผลของการดื่มน้ำน้อย " (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การกินอาหารครบ 5 หมู่ " (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ " (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง อาการของโรคมือ เท้า ปาก (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง การล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของการนอนกลางวัน " (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้ " ดูแลสุขภาพน่าฝนอย่างไรให้ไกลโรค " (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " หน้าจอตัวร้ายอันตรายต่อพัฒนาของเด็ก " (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การออกกำลังกาย " (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การรับประทานผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย " (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การป้องกันตัวเองจากสัตว์มีพิษในฤดูฝน " (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรม Morning Programครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep