กำหนดการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

เยี่ยมนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

เยี่ยมนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สถานที่:อาคารเซราฟิน(เนอสเซอรี่ ห้อง1)

ผู้รับผิดชอบ: มิสกิตติยา สุขสานนท์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 (410006) กิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 1

6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 2

6.6.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

- แจ้งครูประจำชั้นแต่ละสายชั้นเกี่ยวกับการเบิกของเยี่ยมนักเรียนหรือผู้ปกครองที่เจ็บป่วยและผู้ปกครองที่คลอดบุตรให้มาแจ้งที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใน 1 วันหรือวันที่จะออกเยี่ยมพร้อมกับบันทึกการเบิกชุดเยี่ยมทุกครั้ง

- ครูประจำชั้นที่ออกเยี่ยมจะต้องถ่ายภาพการออกเยี่ยมและส่งภาพมาให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใน  1 วัน

- สรุปจำนวนของเยี่ยมนักเรียน/ผู้ปกครองที่เจ็บป่วยและผู้ปกครองที่คลอดบุตร

6.6.6 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 3

6.6.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว

6.6.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 (410006) กิจกรรมสายรักนอกรั้ว
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่1 (วันที่ 5 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฎิบัติงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 6 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- เยี่ยมนักเรียนชั้นอนุบาล 2ห้อง 3 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง , ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ ของครอบครัวกล้าอยู่ ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวปัญญาในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- เยี่ยมนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- เยี่ยมนักเรียนชั้นอนุบาล 2ห้อง 7ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพแข็งแรง , ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ ของครอบครัวสิงห์เชื้อ ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาลห้อง 2/7 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาล 2และอนุบาล 3 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- เยี่ยมนักเรียนอนุบาล 2 ที่ป่วยและเป็นกำลังใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรง (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้วฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ของมูลนิธิฯแผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep