กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565

ค่าย Robot (ป.1-3) ครั้งที่ 2

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ค่าย Robot (ป.1-3) ครั้งที่ 2

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องโรบอท)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศุภเสฎฐ์ ตาอินทร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 (230012) ค่าย Robot ประถม 1-3

6.7.1  ศึกษาข้อมูล

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่าย Robot  ประถม 1-3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย Robot ประถม 1-3

6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่าย Robot  ประถม 1-3

6.7.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมค่าย Robot ประถม 1-3

 - จัดทำกำหนดการ กิจกรรมค่าย Robot ประถม 1-3

- ออกแบบการจัดกิจกรรมค่าย Robot ประถม 1-3 

- จัดทำจดหมายขออนุญาตจัดกิจกรรมค่าย Robot ประถม 1-3

- ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 1 (ป.1-3)

6.7.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่าย Robot ประถม 1-3  

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 1

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 2

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 3

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4

6.7.6 สรุปผลการดำเนินงานบริหารกิจกรรม ค่าย Robot ประถม 1-3

6.7.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot ประถม 1-3

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 (230012) ค่าย Robot ประถม 1-3
- 6.7 (230012) ค่าย Robot ประถม 1-3 (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- ศึกษาข้อมูล (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 พ.ค. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่าย Robot ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย Robot (วันที่ 4 มิ.ย. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่าย Robot (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- จัดทำกำหนดการ กิจกรรมค่าย Robot (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- จัดทำจดหมายขออนุญาตจัดกิจกรรมค่าย Robot (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจำทค่ายโรบอท (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ค่าย Robot ครั้งที่ 1 (ป.1-3) (วันที่ 23 ก.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 ก.ค. 2565)
- ค่าย Robot (ป.1-3) ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- สรุปผลการดำเนินงานบริหารกิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 13 ธ.ค. 2565)
- 6.7 (230012) ค่าย Robot ประถม 1-3 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep