กำหนดการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นอนุบาล 3

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่

เวลา รายการ
08:15 - 10:45

ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 252 คน ตรวจโดยพยาบาลวิชาชีพ(ชั่วคราว) ของงานพยาบาล สถานที่ตรวจ ณ ห้องเรียน อาคารเซนต์แมรี่

สถานที่:อาคารเซนต์แมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสภวินตรา เจริญเวช
มิสพัชรนันท์ วงศ์แก้วมูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 273 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ตรวจสุขภาพนร.ปี2565.xlsx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 .1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 .1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
- ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (P) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (P) (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมเอกสารตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (P) (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565(D) (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (ใบส.ศ.3) (D) (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นอนุบาล2 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน ครูประจำชั้นและผู้ปกครองกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (A) (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (CEP) (วันที่ 1 ก.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอนามัยและพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep