กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565

ครูปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพ"

สถานที่ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย)

เวลา รายการ
08:30 - 12:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพ โดยมาสเตอร์สมบัติ  จรูญพันธ์ มาสเตอร์กันต์บดี สีนวล
และมิสจุฬารัตน์ หนุ่มเปียง

สถานที่:อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย)

ผู้รับผิดชอบ: มิสศิริพร ปิยะตระกูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการอบรม ถ่ายภาพ (20ส.ค.65).docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 (410007) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

6.7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1

6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

6.7.4  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2

6.7.5 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

-ติดต่อประสานงานกับงานวิชาการในการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

-ดำเนินการส่งครูเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก

6.7.6  ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3

6.7.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

6.7.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

6.7.9 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 (410007) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้คณะครูฝ่ายปฐมวัยอบรมออนไลน์ และประชุมออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ครูปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพ" (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับพฤติกรรมวัยเด็ก" (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- รับการนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุง และพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ของมูลนิธิฯแผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep