กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการปีการศึกษา 2565 และรับ่ทราบผลการเรียน 

สถานที่:ห้องเรียนทุกห้องเรียนในระดับ ป.1- ม.6

ผู้รับผิดชอบ: มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
มิสไพบูลย์ พานเหล็ก
ม.ณัฐพล สายวงศ์ปัญญา
มิสเพียงใจ วงค์ใหม่

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1955 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 (210008)ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 (210008)ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
- 6.12 (210008)ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน (วันที่ 19 พ.ค. 2565)
- วิเคราะห์หลักสูตร ความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- พิธีลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ตามโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- จัดทำสัญญาความร่วมมือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการDARE2565 (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ประสานการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- 6.12 (210008)ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep