กำหนดการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น ด้านวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
07:00 - 12:00

กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

วัน อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

ณ ลานกิจกรรม La Providence โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

…………………………….

07.30 น.     นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรลงทะเบียน  บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเซนต์ฟิลิป

08.00 น.     นักเรียนเข้าประจำที่นั่งที่กำหนดไว้ (บริเวณลานกิจกรรม La  Providence)

08.10 น.     -ประธานในพิธี  คณะภราดา ผู้ร่วมบริหารและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ รับรอง (ห้องศูนย์การ

               เรียนรู้ปัทมะเสวี )  เพื่อรับฟังกำหนดการ ขั้นตอน

08.20 น.     - ประธานในพิธี  คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร และแขกผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณงาน

               - เพลงมมาร์ช ต้อนรับประธานในพิธี

               - พิธีกรรมทางศาสนา (เชิญประธานจุดเทียนบูชาพระ/พิธีกรอ่านบทพระวารสาร)

08.25 น.     - ประธานดำเนินงาน มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

               - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น (Most Holistically Outstanding Student

               Award)

               - นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ที่ได้คะแนนสูงสุด, ลำดับที่ 1-2, Diploma

               - นักเรียนเรียนดีชั้น ระดับ ป.1–ม. 5 (Academically Outstanding Student Award)

                - นักเรียนกิจกรรมเด่น (Most Holistically Outstanding Student in Extra - Curricular Award)

09.45 น.     ประธานในพิธีมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจกรรม ฟุตบอล บาสเกตบอล ยูโด และ robot

10.00 น.     -ประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

11.00 น.     -เสร็จพิธี (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

สถานที่:ลานกิจกรรม La providence

ผู้รับผิดชอบ: มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง
มิสกรรณิการ์ ธรรมจินดา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 171 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 (210006)งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 (210006)งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
- 6.10 (210006)งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดวันงาน และมอบหมายงาน (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประสานงาน (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- กำหนดรูปแบบกิจกรรม (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- ติดต่อประสานงาน ร้านถ่ายภาพป้ายเวที การตกแต่งสถานที่ (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- 6.10 (210006)งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- ประชุมครูสายชั้นทุกสายชั้นแจ้งการดำเนินการงานวันรับเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น 2564 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณเรียนดี กิจกรรมเด่น 2564 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น ด้านวิชาการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 ส.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการงานพิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น 2564 ประเมินผลการดำเนินงาน การจัดงาน วันที่ 11 สิงหาคม2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม ACL1 (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป (วันที่ 12 ส.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep