กำหนดการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
07:40 - 08:10

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข มีกิจกรรมในวันนี้ดังนี้

1. กิจกรรมเสียงตามสาย
2. กิจกรรมป้ายนิเทศรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในห้องเรียน และในกิจกรรมโฮมรูม

สถานที่:ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา
มิสปาริฉัตร โพธิ์คำ
ม.อรรณพ หน่อใหม่
มิสพนิดา ญานะ
ม.วรพล พุทธสอน
มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (350003)กิจกรรมป้องกันและรณรงค์ และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข
6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข
6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข
6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
  - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
  - กิจกรรมตรวจสารเสพติด
6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข
6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข
6.3.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (350003)กิจกรรมป้องกันและรณรงค์ และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (ป.1 - ป.4) (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (ป.5, ป.6 และ CEP) (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมป้องกันและรณรงค์ และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมป้องกันและรณรงค์และป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข (วันที่ 3 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep