กำหนดการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2565

กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ป.6

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ป.6

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนภัทร อนันท์ตระกูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (320012) ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5, ม.1, ม.2

6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5, ม.1, ม.2  ประจำปีการศึกษา 2564
6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
6.3.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
6.3.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม
6.3.5 ดำเนินการจัดค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5, ม.1, ม.2  ประจำปีการศึกษา 2565
6.3.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
6.3.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (320012) ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5, ม.1, ม.2
- 6.3 (320012) ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5, ม.1, ม.2 (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ป.5 (วันที่ 23 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ป.5 (วันที่ 24 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ป.6 (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ป.6 (วันที่ 7 ส.ค. 2565)
- 6.3 (320012) ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5, ม.1, ม.2 (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี) ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep