กำหนดการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ค่ายทัศนศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.1/7 (Propagation of cactus and succulent) Cactus House of Thailand ภาคเรียนที่ 1

สถานที่ Cactus House of Thailand

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

ค่ายทัศนศึกษา ป.1/7 โครงการพิเศษ CEP ภาคเรียนที่ 1 ณ Cactus House of Thailand  

สถานที่:Cactus House of Thailand

ผู้รับผิดชอบ: มิสอรพินทร์ ป้อสาย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - CEP-Field-Trip-booklet.docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 (260006) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน CEP OD Camp (Outdoor Camps)

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน CEP OD Camp (Outdoor Camps)

6.5.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน CEP OD Camp (Outdoor Camps)

6.5.3 ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน CEP OD Camp (Outdoor Camps)

6.5.4 กำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน CEP OD Camp (Outdoor Camps)

6.5.5 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน CEP OD Camp (Outdoor Camps)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 (260006) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน CEP OD Camp (Outdoor Camps)
- 6.5 (260006) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน CEP OD Camp (Outdoor Camps) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่วิชาประวัติศาสตร์ (มิวเซียมลำปาง) นักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.5/7 (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- ค่ายทัศนศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้น ป.2/7 (Making garden pots) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- ค่ายทัศนศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.4/8 (Making products from plants/veggies) บ้านสองพี่น้อง อ.เกาะคา ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่วิชาประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา) นักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.4/8 (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- ค่ายทัศนศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.1/7 (Propagation of cactus and succulent) Cactus House of Thailand ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- ค่ายทัศนศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.3/7 (Organic fertilizer) ศูนย์ชีววิถีเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การไฟฟ้าแม่เมาะ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- ค่ายทัศนศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้น ป.5/7 และ ป.6/7 (Hydroponic system) สวนองุ่น Mini Farm by Pingkaew ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1/7-ป.3/7 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.4/8-ป.6/7 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่วิชาประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก) นักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.1/7 (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่วิชาประวัติศาสตร์ (วัดปงสนุก) นักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.2/7 (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่วิชาประวัติศาสตร์ (วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม) นักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.3/7 (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ประวัติศาสตร์ (บ้านหลุยส์) นักเรียนโครงการพิเศษ CEP ระดับชั้นป.6/7 (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- 6.5 (260006) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน CEP OD Camp (Outdoor Camps) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานโครงการพิเศษ CEP (Comprehensive English Program) ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ CEP


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep