กำหนดการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าเรียนปีการศึกษา 2566

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าเรียนปีการศึกษา 2566

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสรุ่งรวี มูลฟู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 (120002)งานประสานงานรับนักเรียนใหม่

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น
  6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม
  6.4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานรับนักเรียน
  6.4.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานรับนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4
-  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่
-  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปโรงเรียน ขึ้นป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ประสานงานศูนย์เด็กเล็ก/สถานที่ต่างๆ กำหนดวันเวลา และรายละเอียดที่จะไปประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์
-  จำหน่ายใบสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอน CEP และSmart Tech
 -  รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ปฐมวัย
-   รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4
-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย
-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ป.1 และสอบดความรู้ ม.1 ม.4
-   ประสานประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ระดับชั้นปฐมวัย
-  ประสานประชุมผู้ปกครอง และประเมินความพร้อม ป.1 สอบวัดความรู้ ม.1 ม.4
-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย
-  ประกาศผลประเมินความพร้อม ป.1 และสอบวัด ความรู้ ม.1 ม.4
-   มอบตัวนักเรียนในระดับปฐมวัย
-   มอบตัวนักเรียนในระดับ ป.1 ม.1 ม.4
6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.5  การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)
6.5.1 ศึกษาข้อมูล จัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม
6.5.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน (Smart Card)
6.5.3 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน (Smart Card)
-   จัดเตรียมข้อมูลนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น เลขประจำตัว นักเรียนใหม่ ชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 
-  ประสานงานกับงานจัดซื้อเพื่อตรวจสอบราคาการจัดทำบัตรกับร้านค้า
-  ประสานงานร้านค้าที่ได้รับทำบัตรให้กับทางโรงเรียน โดยให้ข้อมูลนักเรียนของนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 เพื่อทำการถ่ายรูป และจัดทำบัตรให้นักเรียน
-  ได้รับบัตร Smart Card จากร้านค้าแล้ว นำส่งให้กับนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4
-  ดำเนินการขอเบิกเงินค่าจัดพิมพ์ให้กับร้านค้าตามจำนวนที่ส่งพิมพ์
6.5.4 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน
6.5.5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน
6.5.6 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

6.6  การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร
6.6.1 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม
6.6.2 จัดทำปฏิทินดำเนินงานจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร
6.6.3 ดำเนินการประสานจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร
-ประสานงานจัดซื้อโรงเรียน เพื่อจัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-  จัดเตรียมรายชื่อนักเรียน และบุคลากร  ส่งให้กับบริษัทประกันเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน 
- นำบัตรจากบริษัทประกันอุบัติเหตุที่จัดพิมพ์แจกให้กับนักเรียน และบุคลากร เพื่อไปใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลกำหนด โดยไม่ต้องชำระเงิน
- ส่งเอกสารเครม ให้บริษัทเบิกคืนให้นักเรียน กรณีที่จ่ายเงินสดให้ โรงพยาบาล
6.6.4 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน
6.6.5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน
6.6.6 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 (120002)งานประสานงานรับนักเรียนใหม่
- ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายรูปนักเรียน เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้น ป.5 ป.6 นักเรียนโครงการ CEP (ป.1-6) (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้น ม.4, ม.5, ม.6 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้น ม.4 - 5 - 6 (ถ่ายเพิ่มเติม ) (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- จัดกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/จำหน่ายใบสมัคร นักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น เข้าเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าเรียนปีการศึกษา 2566 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- สำรวจนักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเรียนโครงการ CEP (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- สำรวจนักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเรียนโครงการ CEP (วันที่ 18 ต.ค. 2565)
- สำรวจนักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเรียนโครงการ CEP (วันที่ 19 ต.ค. 2565)
- สำรวจนักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเรียนโครงการ CEP (วันที่ 20 ต.ค. 2565)
- สำรวจนักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ ที่สนใจเรียนโครงการ CEP (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 7 ม.ค. 2566)
- ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (รอบที่1) ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (รอบที่1) ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 16 ม.ค. 2566)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (รอบที่1) ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (รอบที่1) ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (รอบที่1) ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (รอบที่1) ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารธุรการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ของมูลนิธิฯแผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep