กำหนดการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ต้นกล้าคุณธรรม) ม.1-ม.3

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
08:30-10:30

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.2

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
13:30-15:30

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.3

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 503 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม ม.1 - ม.3 (65) .docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (14003) ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (14003) ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 - ม.6 (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 - ม.6 (วันที่ 6 พ.ค. 2565)
- ประสานงานผู้เกี่ยวข้อในพิธี และทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน (วันที่ 9 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ต้นกล้าคุณธรรม) ป.1-ป.4 (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ต้นกล้าคุณธรรม) ป.5-6 (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ต้นกล้าคุณธรรม) ม.1-ม.3 (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ต้นกล้าคุณธรรม) ม.4-ม.6 (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอภิบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep