กำหนดการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 23-25 สิงหาคม 2565

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
1.ประชาสัมพันธ์จาก งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ขอเชิญนักเรียน คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม กิจกรรมสับปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา2565 ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565
2.จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
   2.1 สาธิตและแนะนำการสมัคร อ่าน ฟัง ชม TK Read (TK Read โฉมใหม่ของ TK Public Online Library) โดย ทีมงานบรรณารักษ์น้อย และนักเรียนชุมนุมห้องสมุด
   2.2 นิทรรศการหนังสือดีและหนังสือที่ได้รับรางวัล
   2.3 กิจกรรมและเกมจากหน่วยงานภายนอก  (ศูนย์เรียนรู้ปัทมะเสวี กาดกองต้า)
   2.4 กิจกรรมห้องสมุด  ที่หลากหลายอาทิเช่น
        - กิจกรรม DIY ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จากทีมงานห้องสมุด
        - ระบายสี
        - กิจกรรม อ่านดี ดี มีรางวัล
        - กิจกรรม Cross Word
        - ค้นศัพท์ลงมือเปิดพจนานุกรม 
        - ตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ
   2.5 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและเกมส่งเสริมการเรียนรู้
   2.6 การจำหน่ายหนังสือและสื่อราคาถูกจากร้านค้ามากมาย
 

สถานที่:ห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบ: มิสกัลยารัตน์ สูงติวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2744 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 (280004) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด


แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานห้องสมุด ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
  
Keep