กำหนดการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2565

ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่:อาคารสุวรรณสมโภช(ลานกิจกรรม ชั้น 1 ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรันยา สุคำ
มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น
มิสจันทร์ฉาย มาปลูก
ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน)  
6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 
6.3.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 (360003) กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน) (วันที่ 18 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 19 มิ.ย. 2565)
- อบรมสัมนาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครลำปาง (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรีย (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร งานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep