กำหนดการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ลานกิจกรรม ชั้น 1 ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)

อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช, ลานกิจกรรม ชั้น 1 ใต้อาคารสุวรรณสมโภช, ลานกิจกรรม La Providence, สนามฟุตบอล2, สวนวรรณคดี)

 อาคารสุวรรณสมโภช(ลานกิจกรรม ชั้น 1 ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 348 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  
6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 
6.2.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (360002) กิจกรรมสภานักเรียนสานสัมพันธ์น้อง-พี่
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 19 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- จัดทำรายงานนำสรุปผลการประเมินกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร งานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep