กำหนดการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมค่ายผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.5, ป.6

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

กิจกรรมค่ายผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.5, ป.6

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 (320011) กิจกรรมพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี

6.2.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่าย เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
6.2.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
6.2.3 รับหนังสือเข้าคำสั่งนโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ
6.2.4 วางแผนการดำเนินงาน
6.2.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา
6.2.6 ดำเนินงานตามแผน
6.2.7 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
6.2.8 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 (320011) กิจกรรมพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี
- 6.2 (320011) กิจกรรมพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- ศึกษาและวิเคราห์ข้อมูล (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.4, ป.5, ป.6 และวิสามัญ (วันที่ 2 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมค่ายผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.5, ป.6 (วันที่ 3 ก.ค. 2565)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.5,6 (วันที่ 3 ก.ค. 2565)
- 6.2 (320011) กิจกรรมพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี) ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep