กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ออกจดหมายแจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ออกจดหมายแจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - จดหมายแจ้งค่าเทอม ภาคเรียน ที่ 1 ปี 2565.jpg

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน

     6.2.1 วางแผนกำหนดตารางงานรับเงินจัดทำเอกสารใบแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมและประกาศอัตราค่าธรรมเนียมปี การศึกษา 2564
     6.2.2 บันทึกข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน,ค่าเสริมพิเศษต่าง ๆ ลงในโปรมแกรมจัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการเรียน   แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความพร้อม  แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
     6.2.3 ดำเนินการรับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
     6.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา  2564
     6.2.5 จัดทำใบสรุปรายรับประจำวันและตรวจนับเงินหน้าเคาน์เตอร์
     6.2.6 จัดทำสรุปการรับเงินแต่ละกิจกรรม และรายงานการเงินและนำเงินสดรับส่งผู้ตรวจรับเงินเพื่อตรวจสอบและนำส่งธนาคารต่อไป
     6.2.7 ติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระ และทำรายงานสรุปเป็นปัจจุบัน
     6.2.8 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
     6.2.9 ประเมินกระบวนการรับเงินและนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน
- ออกจดหมายแจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาโรงเรียนและมาตรฐานการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานการเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep