กำหนดการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ แผนเผชิญเหตุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
08:00 - 10:00

แผนเผชิญเหตุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมบัติ จรูญพันธ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมดูแลสื่อโรงเรียน web site/ Facebook/ SWIS ACL


6.5.1 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.5.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.5.3 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/

Facebook/ swis ACL (D)
  - แยกประเภทของงานที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ

  - ดำเนินการดูแลบริหารจัดการงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ Facebook / swis ACL

6.5.4 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.5.5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.5.6 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมดูแลสื่อโรงเรียน web site/ Facebook/ SWIS ACL
- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "จิตอาสาห่วงใย เปิดเทอมอุ่นใจ ห่างไกลโควิด - 19" (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ รางวัลการแข่งขันเทนนิส "พะเยาเกมส์" (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.5 กิจกรรมดูแลสื่อโรงเรียน web site/ Facebook/ SWIS ACL (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ รางวัลเหรียญทองวงโยธวาทิต Concert Class รุ่น Winds Concert World Class (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ แผนเผชิญเหตุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กีฬาคูราช (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ วิธีชำระค่าธรรมเนียมการเรียน แบบเลือกจ่ายบน Student Dashboard (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา (วันที่ 13 ก.ค. 2565)
- หยุดเรียนวันเข้าพรรษา (วันที่ 14 ก.ค. 2565)
- วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564) (วันที่ 15 ก.ค. 2565)
- หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 28 ก.ค. 2565)
- วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564) (วันที่ 29 ก.ค. 2565)
- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียน และผลงานของนักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ Mid - Year COURSE FOR KIDS 2022 ระดับปฐมวัย วันที่ 3 - 21 ตุลาคม 2565 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ ผลการแข่งขันงานโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO2022) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยชิงแชมป์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับโลก (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์รางวัลเชิดชูเกียรติ "เยาาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม" ประจำปี 2565 เกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน เยาวชนผู้มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม (วันที่ 27 ก.ย. 2565)
- วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2565)
- หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 12 ธ.ค. 2565)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2565) (วันที่ 24 ธ.ค. 2565)
- หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์ (วันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2565) (วันที่ 31 ธ.ค. 2565)
- หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2566)
- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 11 มี.ค. 2566)
- หยุดวันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2566)
- หยุดวันสงกรานต์ (วันที่ 13 - 15 เมษายน 2565) (วันที่ 13 เม.ย. 2566)
- 6.5 กิจกรรมดูแลสื่อโรงเรียน web site/ Facebook/ SWIS ACL (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานสื่อสารมวลชนให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep