กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.1 (D)

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-15:00

เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง จำนวน 6 คน  ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาล -ป.1 จำนวน 967 คน 

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 

 อาคารเซนต์แมรี่และอาคารเซนต์หลุยส์
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1038 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ตารางออกให้บริการหน่วยทันตกรรม(ตรวจฟัน).pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 .8 (180026)บริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 .8 (180026)บริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6
- ศึกษา ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมบริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6 (P) (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- หนังสือเข้ากิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐตามปฏิทิน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก บริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6 (P) (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.1 (D) (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 - 6 และ CEP ป.1- 5 ห้อง 7 (D) (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1-6 และประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 - 3 (D) (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1-6 และประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 - 6 (D) (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 - 7 (D) (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- ดำเนินการรักษาตามการแจ้งเตือนภาคเรียนที่ 2 (อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6(D) (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- กำกับ ติดตามดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6 (C) (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไปบริการตรวจและรักษาทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล - ป.6(A) (วันที่ 13 ก.พ. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานอนามัยและพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep