กำหนดการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ปิดภาคเรียนที่ 1/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ปิดภาคเรียนที่ 1/2565

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ผู้รับผิดชอบ: มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.18 ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.18 ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2565
- ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ACL care (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- ครูเตรียมความพร้อมห้องเรียน อาคารสถานที่ (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- 6.18 ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับ ป.1 - ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับปฐมวัย (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- เริ่มโครงการสอนเสริมเย็น ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ACL Music and Arts Showcase (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- เริ่มกิจกรรม ACL CARE (วันที่ 5 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ACL Music and Arts Showcase (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่าง 29 มิ.ย. - 15 ก.ค.65 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่าง 29 มิ.ย. - 15 ก.ค.65 (วันที่ 15 ก.ค. 2565)
- สอบครั้งที่ 1/2565 ชั้น ม.1 - ม.6 ระหว่างวันที่ 18 - 22 ก.ค. 65 (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- สอบครั้งที่ 1/2565 ชั้น ม.1 - ม.6 (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.1 - ม.3 ;วันที 26,28,29 ก.ย. 65 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- วันภาษาไทยแห่งชาติ 29/7/2565 (วันที่ 29 ก.ค. 2565)
- รางวัลการประกวดเล่านิทาน ประจำปี 2565 (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 (วันที่ 7 ส.ค. 2565)
- ค่ายRobot ( ม.1-3 ) (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- โครงการปลูกฝังจิตอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราวงกรณ 30 สค 2565 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- มอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับการแข่งขันในรายการต่างๆ (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2/2565 12 - 13 ก.ย. 65 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2/2565 12 - 13 ก.ย. 65 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 15 กันายน 2565 (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ป.1 - ป.6 26 - 28 ก.ย. 65 (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ป.1 - ป.6 26 - 28 ก.ย. 65 (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.4 - ม.6 วันที่ 26,28,30 ก.ย. 65 (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ลานอาคารเซนต์ฟิลิป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ป.1 - ป.6 26 - 28 ก.ย. 65 (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.1 - ม.3 ;วันที 26,28,29 ก.ย. 65 (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.4 - ม.6 วันที่ 26,28,30 ก.ย. 65 (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.1 - ม.3 ;วันที 26,28,29 ก.ย. 65 (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.4 - ม.6 วันที่ 26,28,30 ก.ย. 65 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 1 ต.ค. 2565)
- ช่อม ร,มส และ 0 ม.1-ม.4-6 ครั้งที่ 1 / 7 ต.ค. ช่อม ร,มส และ 0 ม.4-ม.6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- โครงการ Mid-year Course 2022ระหว่าง วันที่ 6-21 ตุลาคม 2565 (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- ช่อม ร,มส และ 0 ม.1-ม.3 ครั้งที่ 1 / 7 ต.ค. ช่อม ร,มส และ 0 ม.1-ม.3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- ช่อม ร,มส และ 0 ม.1-ม.4-6 ครั้งที่ 1 / 7 ต.ค. ช่อม ร,มส และ 0 ม.4-ม.6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- การประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้องครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2565)
- ACL Music and Arts Showcase (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- โครงการ Mid-year Course 2022ระหว่าง วันที่ 6-21 ตุลาคม 2565 (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1- ม.6 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- ค่ายนักพูดรุ่นเยาว์ (วันที่ 29 ต.ค. 2565)
- สรุปจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- ACL Music and Arts Showcase (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 3 ธ.ค. 2565)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม (วันที่ 10 ธ.ค. 2565)
- ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม 10 - 12 ธ.ค. 65 (วันที่ 12 ธ.ค. 2565)
- สอบครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ป.1-ป.6 19 - 21 ธ.ค. 65 (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)
- สอบครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ป.1-ป.6 19 - 21 ธ.ค. 65 (วันที่ 20 ธ.ค. 2565)
- สอบครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ป.1-ป.6 19 - 21 ธ.ค. 65 (วันที่ 21 ธ.ค. 2565)
- ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- รายงานผลการสอบครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับประถมศึกษา (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- รายงานผลการสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม ACL CARE 23 - 28 ม.ค.66 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- สอบ ONET ม.6 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง) วันที่ 25-26 ก.พ. 2566 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทย-ดนตรีพื้นเมือง (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทย-ดนตรีพื้นเมือง (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม ACL CARE (วันที่ 28 ม.ค. 2566)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับม.6 วันที่ 6,8,10 ก.พ.66 (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับม.6 วันที่ 6,8,10 ก.พ.66 (วันที่ 8 ก.พ. 2566)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับม.6 วันที่ 6,8,10 ก.พ.66 (วันที่ 10 ก.พ. 2566)
- วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (วันที่ 10 ก.พ. 2566)
- สอบ O-NET *ป.6, (วันที่ 11 ก.พ. 2566)
- สอบ ONET ม.3, (วันที่ 12 ก.พ. 2566)
- สอบ ONET ม.3, (วันที่ 12 ก.พ. 2566)
- สอบ RT ป.1 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) วันที่ 13 - 17 ก.พ.66 (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- สอบ RT ป.1 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) วันที่ 13 - 17 ก.พ.66 (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- สอบ RT ป.1 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) วันที่ 13 - 17 ก.พ.66 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- สอบ RT ป.1 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) วันที่ 13 - 17 ก.พ.66 (วันที่ 16 ก.พ. 2566)
- สอบ RT ป.1 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) วันที่ 13 - 17 ก.พ.66 (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- สอบปฏิบัตินอกตารางระดับ ป.1-ม.5 วันที่ 20 ก.พ. - 3 มี.ค.66 (วันที่ 20 ก.พ. 2566)
- สอบ ONET ม.6 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง) วันที่ 25-26 ก.พ. 2566 (วันที่ 26 ก.พ. 2566)
- สอบปฏิบัตินอกตารางระดับ ป.1-ม.5 วันที่ 20 ก.พ. - 3 มี.ค.66 (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- สอบครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1-ป.6 วันที่ 7 - 9 มี.ค.66 (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 ม.1-ม.5 วันที่ 7,9,10 มี.ค.66 (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- สอบครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1-ป.6 วันที่ 7 - 9 มี.ค.66 (วันที่ 8 มี.ค. 2566)
- สอบครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2565 ป.1-ป.6 วันที่ 7 - 9 มี.ค.66 (วันที่ 9 มี.ค. 2566)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 ม.1-ม.5 วันที่ 7,9,10 มี.ค.66 (วันที่ 9 มี.ค. 2566)
- สอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 ม.1-ม.5 วันที่ 7,9,10 มี.ค.66 (วันที่ 10 มี.ค. 2566)
- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 11 มี.ค. 2566)
- ซ่อม ร มส และ 0 ม.4-ม.5 รอบที่ 1 ระหว่งวันที่ 13 - 15 มี.ค.66 (วันที่ 13 มี.ค. 2566)
- ซ่อม ร มส และ 0 ม.1-ม.3 รอบที่ 1, รอบที่ 2 16-17 มี.ค. ระหว่างวันที่ 14 - 15 มี.ค.66 (วันที่ 14 มี.ค. 2566)
- ซ่อม ร มส และ 0 ม.4-ม.5 รอบที่ 1 ระหว่งวันที่ 13 - 15 มี.ค.66 (วันที่ 14 มี.ค. 2566)
- ซ่อม ร มส และ 0 ม.1-ม.3 รอบที่ 1, รอบที่ 2 16-17 มี.ค. ระหว่างวันที่ 14 - 15 มี.ค.66 (วันที่ 15 มี.ค. 2566)
- ซ่อม ร มส และ 0 ม.4-ม.5 รอบที่ 1 ระหว่งวันที่ 13 - 15 มี.ค.66 (วันที่ 15 มี.ค. 2566)
- สอบ NT ป.3 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง) (วันที่ 15 มี.ค. 2566)
- ซ่อม ร มส และ 0 ม.1-ม.5 รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 16 - 17 มี.ค.66 (วันที่ 16 มี.ค. 2566)
- ซ่อม ร มส และ 0 ม.1-ม.5 รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 16 - 17 มี.ค.66 (วันที่ 17 มี.ค. 2566)
- เริ่มกิจกรรมสอนเสริมภาคฤดูร้อน 2023 (วันที่ 20 มี.ค. 2566)
- รายงานผลการเรียน และชั้น ป.6 ม.3 ม.6 รับเอกสารจบการศึกษา (วันที่ 20 มี.ค. 2566)
- 6.18 ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- รายงานผลการเรียน และชั้น ป.6 ม.3 ม.6 รับเอกสารจบการศึกษา (วันที่ 3 เม.ย. 2566)
- วันสุดท้ายกิจกรรมสอนเสริมภาคฤดูร้อน 2023 (วันที่ 21 เม.ย. 2566)
- ACL Music and Arts Showcase (วันที่ 27 ก.พ. 2567)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep