กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (ม.4-6)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (ม.4-6)

 อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องโรบอท ม.ต้น)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 (230014) ค่าย Robot มัธยม 1-3

6.9.1 ศึกษาข้อมูล

6.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่าย Robot ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3

6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3

6.9.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3

- จัดทำกำหนดการ กิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3

- ออกแบบการจัดกิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3

- จัดทำจดหมายขออนุญาตจัดกิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3

- ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (ม.4-6)

6.9.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3 

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 1

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 2

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 3

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4

6.9.6 สรุปผลการดำเนินงานบริหารกิจกรรม ค่าย Robot มัธยม 1-3

6.9.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot มัธยม 1-3

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 (230014) ค่าย Robot มัธยม 1-3
- 6.9 (230014) ค่าย Robot มัธยม 1-3 (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- ศึกษาข้อมูล (วันที่ 21 พ.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 พ.ค. 2565)
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่าย Robot ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3 (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- จัดทำกำหนดการ กิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- จัดทำจดหมายขออนุญาตจัดกิจกรรมค่าย Robot มัธยม 1-3 (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (ม.4-6) (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ค่าย Robot (ม.1-3) (วันที่ 23 ก.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 ก.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- สรุปผลการดำเนินงานบริหารกิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 9 ธ.ค. 2565)
- นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 13 ธ.ค. 2565)
- 6.9 (230014) ค่าย Robot มัธยม 1-3 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep