กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ดำเนินการจัดกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ

สถานที่ ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าแม่พระ)

เวลา รายการ
07:00 - 08:15

07.50 น.    เคารพธงชาติ และสวดภาวนาเช้าตามปกติ (ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมในพิธี)
08.00 น.    ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะภราดา คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะครูอาวุโส รับรอง ณ ห้องประชุม ACL1
08.10 น.    ภราดา ดร.เสกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะภราดา คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะครูอาวุโส ตัวแทนคณะครู ตัวแทนเจ้าหน้าที่นักการ ตัวแทนนักเรียน เดินทางมาถึงบริเวณพิธวจนพิธีกรรม เนื่องในวันอัสสัมชัญ  “แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ”
08.20 น.   เสร็จพิธี  ถ่ายภาพร่วมกัน
 

สถานที่:ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าแม่พระ)

ผู้รับผิดชอบ: มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการวันแม่พระ_พระพันปี 4-ส.ค.65.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 (330008) กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ออกแบบการจัดกิจกรรม
- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
- ดำเนินการจัดกิจกรรม
1) พิธีมิสซา 
2) ฝึกซ้อมพิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ
3) พิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 (330008) กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญออกแบบกิจกรรมเนื่องในวันสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญประสานงาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- 6.8 (330008) กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวันสำคัญ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep