กำหนดการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญประสานงาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 (330008) กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ออกแบบการจัดกิจกรรม
- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
- ดำเนินการจัดกิจกรรม
1) พิธีมิสซา 
2) ฝึกซ้อมพิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ
3) พิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 (330008) กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญออกแบบกิจกรรมเนื่องในวันสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญประสานงาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- 6.8 (330008) กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวันสำคัญ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep