กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2565

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10:00-12:00

การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2565  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (110001) กิจกรรมดำเนินงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (110001) กิจกรรมดำเนินงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
- รวบรวมข้อมูล/จัดทำปฏิทิน/ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 1พ.ค.65 - 30 เม.ย.66 (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- ศึกษาโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน และวางแผนดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- จัดทำโครงสร้างการบริหารในสำนักผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- ทบทวน JD/JS ของบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในสังกัด (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัด ตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และเป้าหมายของโรงเรียนรวมทั้งการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ นั้นครบ PDCA (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- ประชุมชี้แจงขอบข่ายโครงสร้างการบริหารสำนักผู้อำนวยการและโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- วางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ เพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน (วันที่ 3 พ.ค. 2565)
- การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- จัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริหารสำนักผู้อำนวยการและหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep