กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ดำเนินการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

สถานที่ ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)

เวลา รายการ
08:25 - 08:30

ภราดา ดร.เสกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะภราดา คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะครูอาวุโส ตัวแทนคณะครู ตัวแทนเจ้าหน้าที่นักการ ตัวแทนนักเรียน เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ณ ลานกิจกรรม La Providence

สถานที่:ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)

ผู้รับผิดชอบ: มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

หมายเหตุ:

08:30 - 08:33

ประธานในพิธี ขึ้นเวที เพื่อประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ออกวางไว้ที่ข้างพานธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ (คำนับ) พระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธี ลงนามถวายพระพร ยังโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี              พันปีหลวง ถวายความเคารพ (คำนับ) พระบรมฉายาลักษณ์
- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ออกวางไว้ที่ข้างพานธูปเทียนแพ แล้วถวายความเคารพ (คำนับ) พระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธี ลงนามถวายพระพร ยังโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี        หลวง ถวายความเคารพ (คำนับ) พระบรมฉายาลักษณ์
 

สถานที่:ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)

ผู้รับผิดชอบ: มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

หมายเหตุ:

08:35 - 08:40

ประธานในพิธี กลับมาประจำที่ด้านล่างเวที และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วถวายความเคารพ (คำนับ) พร้อมกับผู้ร่วมพิธีฯ 

สถานที่:ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)

ผู้รับผิดชอบ: มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

หมายเหตุ:

08:42 - 08:45

เพลงสรรเสริญพระบารมี
เสร็จงานพิธี ถ่ายภาพร่วมกัน
 

สถานที่:ลานกิจกรรม La Providence(ลานกิจกรรม La Providence)

ผู้รับผิดชอบ: มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 175 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ดำหนดการ แก้ไข ล่าสุด 21 ก.ค.2565.docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 (330007) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ออกแบบการจัดกิจกรรม
- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
- ดำเนินการจัดกิจกรรม
1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) ฝึกซ้อมพิธีวันแม่แห่งชาติ
3) พิธีวันแม่แห่งชาติ
4) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 (330007) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญออกแบบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 15 ก.ค. 2565)
- งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญประสานงาน กำกับติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 29 ก.ค. 2565)
- ดำเนินการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ประเมินผลดำเนินการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- 6.7 (330007) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร งานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวันสำคัญ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep