กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมวันสุนทรภู่

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:15-12:50

ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมวันสุนทรภู่

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 975 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการวันสุนทรภู่.docx

•เอกสารจาก e-office
- กำหนดการกิจกรรมวันสุนทรภู่.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (230001) วันสุนทรภู่

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (230001) วันสุนทรภู่
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันคัดลายมือ (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันการเขียนเรียงความ (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันระบายสีตัวละครผลงานของสุนทรภู่ (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- ซ้อมย่อยการแสดงวันสุนทรภู่ (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะบทอาขยาน (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- ซ้อมพิธีการและละครกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- ซ้อมพิธีการและละครกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep