กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมค่ายพันธสัญญา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

กิจกรรมพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 (340007)กิจกรรมพันธสัญญาม.1 และม.4

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพันธสัญญา
6.7.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมพันธสัญญา
6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมพันธสัญญา
6.7.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ได้แก่
  - จัดกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.1 และ ม. 4
  - อบรม/ส่งเสริม/พัฒนานักเรียน
   - กิจกรรมประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6.7.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินงานกิจกรรมพันธสัญญา
6.7.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมพันธสัญญา
6.7.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 (340007)กิจกรรมพันธสัญญาม.1 และม.4
- ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- นำเสนอ และจัดทำปฏิทินกิจกรรมพันธสัญญา ม.1 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมพันธสัญญาม.1 (วันที่ 26 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมพันธสัญญาม.1 (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงาน งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep