กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม "จิตอาสาห่วงใย เปิดเทอมอุ่นใจ ห่างไกลโควิด - 19" (กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับคณะครู ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม "จิตอาสาห่วงใย เปิดเทอมอุ่นใจ ห่างไกลโควิด - 19" โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา BKC-80 รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นส่วนรวม เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร โรงอาหาร และห้องเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู และเพื่อให้สถานศึกษามีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัย ปลอดจากเชื้อโรค ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 (320031) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
6.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของแผนงาน
6.1.3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและ เป้าหมาย การดำเนินงาน
6.1.4  จัดทำแผน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ
6.1.5  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมาย
6.1.6  ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมงานประจำปีของโรงเรียน ได้แก่
  - กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพล
อามาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
  - กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี
  - กิจกรรมรด.จิตอาสา
  - กิจกรรมอบรมยุวชนรักษาดินแดน
6.1.7 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
6.1.8 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 (320031) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน
- 6.1 (320031) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- กิจกรรม "จิตอาสาห่วงใย เปิดเทอมอุ่นใจ ห่างไกลโควิด - 19" (กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร) (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธียกฉัตรพระประธานอุโบสถวัดสวนดอก (วันที่ 12 มิ.ย. 2565)
- ประชุมชี้แจงนศท.ชั้นปีที่ 2และ 3 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ประชุมชี้แจงนศท.ชั้นปีที่ 2และ 3 (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 8 ธ.ค. 2565)
- 6.1 (320031) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร) ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep